Absorption - ej helägt dotterbolag

Absorption av ej helägt dotterbolag är när ett eller flera bolag (överlåtande bolag) går upp i ett annat befintligt aktiebolag (det övertagande bolaget) mot vederlag i form av aktier i övertagande bolag eller pengar till aktieägarna. En sådan absorption genomförs i tre steg:

- upprättande/anmälan om registrering av fusionsplan
- ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen
- anmälan om genomförd fusionMALLAR I ABSORPTION - EJ HELÄGT DOTTERBOLAG
Checklista fusion ej helägt DB 2023
Checklista fusionsplan ej helägt DB 2023
Fusionsplan 2023
Intyg enl 23 kap 20 § ABL 2023
Processbeskrivning fusion 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2023
Revisorsintyg enl 23 kap 25 § ABL 2023
Revisorsyttrande enl 23 kap 11 _ ABL _Absorption_ 2023
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2023
Styrelsemöte (Övertagande bolag) 2023
Tidsplan för fusion 2023
Underrättelse till borgenärer (ej helägt DB) 2023