Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när DokuMera AB (”DMAB”) tillhandahåller en tjänst till en fysisk eller juridisk person. DMAB tillhandahåller tjänsten DokuMera (”DOME”) som är avsedd för företag, organisationer och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. DMAB kan tillhandahålla även övriga tjänster, för vilka även dessa allmänna villkor är tillämpliga.

Kunden accepterar de allmänna villkoren genom att teckna abonnemang på paketlösning eller på enskild/a mall/ar (så kallat köp av enstaka mall/ar) hos DMAB eller genom att beställa, efterfråga eller ta del av annan tjänst som tillhandahålls av DMAB.

Den som tecknar abonnemang på paketlösning, abonnemang på enskild/a mall/ar eller nyttjar annan tjänst hos DMAB kallas för kund. Den eller de personer som nyttjar DOME under kundens överinseende kallas för användare. Varje kund måste namnge minst en fysisk person som ska kunna fungera som kontaktperson hos kunden vid användning av DOME.

Registrering för att bli kund sker via DOME:s hemsida, via DMAB:s kundtjänst under ordinarie kontorstid eller per e-post/brev. DMAB förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet och i förekommande fall av beställarens behörighet att företräda kunden innan registrering accepteras.

Kundens användare har tillgång till DOME dygnet runt under veckans alla dagar när avtal mellan DMAB och kund har slutits.

DMAB förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt ändra i det utbud av dokumentmallar, expertsvar och annat innehåll som DOME innehåller. DMAB ska dock på kundens begäran, under en innevarande abonnemangsperiod, på något annat sätt leverera sådant innehåll som tagits bort från tjänsten, om innehållet fanns tillgängligt för kunden vid abonnemangsperiodens början.

Avtal mellan DMAB och kund ska anses ha träffats när kunden erhåller en registreringsbekräftelse per e-post från DMAB.

DMAB har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. För det fall ändring eller tillägg sker så ska kunden underrättas om villkorsändringen via e-post till kundens kontaktperson, via sajten www.dokumera.se, eller på annat lämpligt sätt. Om DMAB har överenskommit om bindningstid för tjänsten med kunden så får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

Kunden ansvarar för att före varje abonnemang på paketlösning eller enskild/a mall/ar informera sig om de vid var tid gällande allmänna villkoren, vilka återfinns på sajten www.dokumera.se.

Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på DOME:s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar och expertsvar som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

DMAB ger kunden licens att använda dokumentmallar och expertsvar som finns upplagda på DOME och befinner inom ramen för tecknat abonnemang. Licensen gäller endast inom ramen för kundens normala näringsverksamhet och för den eller de användare som kunden låtit ansluta i enlighet med avtalet.

Licensen börjar gälla från den dag avtal anses ha träffats med kund, oavsett om det är fråga om abonnemang på paketlösning eller abonnemang på enskild/a mall/ar. Licensen gäller under en period av 12 månader räknat från samma tidpunkt, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse gällande licensen slutits mellan kund och DMAB.

Dokumentmall och expertsvar från DOME är att betrakta som en programvara och får, för annat än utskrift, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja DOME och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna eller att publicera eller annars sprida innehåll från DOME på webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt. Kund får inte göra DMAB:s mallar, expertsvar och övriga innehåll till föremål för allmän spridning eller nedladdning eller på annat sätt använda nämnda innehåll i kommersiellt syfte.

DMAB förbehåller sig rätten att i dokumentmall och expertsvar inarbeta märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd dokumentmall eller expertsvar tagit. Denna information utgör underlag i de fall DMAB avser påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av dokumentmall, expertsvar eller annat innehåll på DMAB.

Rådgivning

DMAB tillhandahåller inte rådgivning inom ramen för abonnemangstjänst eller vid köp av enskilda mallar. I de fall råd ges ansvarar DMAB inte för skador som orsakats av kunds bristfälliga tolkning eller användning. Samma gäller när kund helt eller delvis använder råd eller arbetsresultat för ändamål eller i samband med ärenden för vilka de inte lämnats eller tagits fram.

DMAB har inget ansvar för effekterna av författningsändringar, ändring av praxis eller annan rättskälla som sker efter det att råd läm­nats till kund eller efter den tidpunkt tjänsten eller uppdraget är slutfört.

För rådgivning gäller även de övriga ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor. 

Avtalstid och uppsägning

Avtalstid för abonnemang på paketlösning eller enskild/a mall/ar är 12 månader, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse slutits mellan kund och DMAB. Efter nämnda avtalstid krävs en ny överenskommelse mellan kund och DMAB för att ett avtal i det läget ska föreligga.

DMAB får med omedelbar verkan säga upp detta avtal om kunden

a. åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftlig underrättelse,

b. försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

DMAB förbehåller sig vidare rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till DOME, om kunden utnyttjat DOME eller licensen i strid mot avtalet eller annars på ett otillbörligt sätt.

Pris och betalningsvillkor

För abonnemang på paketlösning eller enskild/a mall/ar är priset det som anges på www.dokumera.se när kund bekräftar köpet.

Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid var tidpunkt gällande momssats.

Fakturor ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med två procent per påbörjad månads försening. DMAB förbehåller sig rätten att vid försenad betalning stänga av kunden från DOME.

Överlåtelse

Kund får inte överlåta abonnemang eller licens utan DMAB:s skriftliga tillåtelse.

DMAB äger när som helst rätt att överlåta sina förpliktelser enligt avtalet med kunden till annan fysisk eller juridisk person. Det innebär att den information om kunden och de förpliktelser DMAB har i förhållande till kunden övergår till förvärvaren. Om överlåtelse aktualiseras kommer kunden att informeras om överlåtelsen och dess innebörd senast en månad innan överlåtelsen sker.

Ansvarsbegränsning

DOME:s innehåll är endast ägnat att ge exempel på avtal, beräkningar och dokument för slutredigering av kund. Innehållet är därför endast avsett att fungera som utgångspunkt för kundens fortsatta användning. Innehållet på DOME är därför inte avsett att ersätta kundens användning av juridisk eller annan professionell rådgivning som kan behövas vid nyttjande av innehållet i DOME. DMAB åtar sig därför inte något rådgivaransvar i förhållande till enskild kund, användare som kunden låtit ansluta eller tredje man.

Kunden står risken den skada som kan eller skulle kunna uppstå vid användning och nyttjande av innehållet i DOME. DMAB ansvarar därmed inte för skada eller kostnader som kan eller skulle kunna uppstå vid användning av DOME och dess innehåll såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos DMAB kan visas. DMAB:s ansvar är begränsat till det pris som kund betalat till DMAB.

DMAB utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i DOME i den mån det behövs för att säkerställa en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. DMAB eftersträvar att i möjligaste mån utföra uppgradering och service utanför ordinarie kontorstid.

DMAB ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller för olägenhet som uppstår om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för DMAB att du känner dig trygg när du tillhandahåller oss dina personuppgifter. DMAB har därför upprättat en personuppgiftspolicy som bland annat beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilket syfte det sker och enligt vilken rättslig grund. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på www.dokumera.se och utgör en del av de allmänna villkoren.

Tvist

Tvist gällande tolkning eller tillämpning som uppstår med anledning av avtalet ska lösas av allmän domstol i enlighet med svensk lag.