Anställd

De allra flesta företag har någon form av företagshemligheter. För att minska risken att konfidentiell information läcker ut till konkurrenter och andra obehöriga kan det vara lämpligt att låta vissa arbetstagare skriva under ett sekretessavtal. Detta för att skydda företaget och anmana den anställde att alltid tillvarata arbetsgivarens intressen. Om avtalet bryts kan den anställde åläggas att betala böter.

Om en anställde avslöjar företagshemligheter för en myndighet eller annat behörigt organ i syfte att avslöja brott, med fängelse som påföljd, eller något som kan anses som allvarliga missförhållanden i företaget anses detta inte som ett obehörigt angrepp och leder heller inte till några påföljder. Inte heller om någon i god tro röjer företagshemligheter ses det som ett brott mot sekretessen.