Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är förhållandena för arbetstagare på en arbetsplats, både fysiskt och psykiskt. Fysisk arbetsmiljö är den omedelbara omgivningen:

- ljud, ljus, ventilation och klimat
- lyft och belastning
- arbetsställning
- pauser och raster

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar, till exempel att använda föreskriven skyddsutrustning. På arbetsställen där minst fem anställda arbetar regelbundet ska det finnas ett skyddsombud vars uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister.

Arbetsmiljölagen reglerar arbetsmiljön på företaget och upprätthålls av Arbetsmiljöinspektionen (AI) och Arbetsmiljöverket (AV).MALLAR I ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljöhandbok 2020
Arbetsmiljöplan 2020
Arbetsmiljöpolicy 2020
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2020
Behandlingsöverenskommelse rehab 2020
Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2020
Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2020
Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2020
Checklista arbetsgivares hantering av näthat 2020
Checklista arbetsplatsolycka 2020
Checklista bildskärmsarbete 2020
Checklista dödsfall anställd 2020
Checklista Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö 2020
Checklista skyddsombud 2020
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
Delegeringshandling arbetsmiljö 2020
Dokumentation årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Försäkran att följa arbetsmiljöplan 2020
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2020
Måldokument arbetsmiljö 2020
Personalenkät 2020
Policy för undvikande av störningar i kontorslandskap 2020
Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020
Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2020
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2020
Rapportering av olycksfall och tillbud 2020
Returneringshandling arbetsmiljö 2020
Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 2020
Riskbedömning och handlingsplan - maskin 2020
Riskbedömning och handlingsplan kemiska risker 2020
Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 2020
Skyddsombudspolicy 2020
Trafiksäkerhetspolicy 2020
Årshjul Arbetsmiljö 2020
Översikt arbetsmiljö 2020