Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är förhållandena för arbetstagare på en arbetsplats, både fysiskt och psykiskt. Fysisk arbetsmiljö är den omedelbara omgivningen:

- ljud, ljus, ventilation och klimat
- lyft och belastning
- arbetsställning
- pauser och raster

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, men även arbetstagaren har ett ansvar, till exempel att använda föreskriven skyddsutrustning. På arbetsställen där minst fem anställda arbetar regelbundet ska det finnas ett skyddsombud vars uppgift är att kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister.

Arbetsmiljölagen reglerar arbetsmiljön på företaget och upprätthålls av Arbetsmiljöinspektionen (AI) och Arbetsmiljöverket (AV).MALLAR I ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljöhandbok 2019
Arbetsmiljöplan 2019
Arbetsmiljöpolicy 2019
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2019
Behandlingsöverenskommelse rehab 2019
Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2019
Blankett årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019
Checklista - Arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen 2019
Checklista – Hantering av kemikalier på arbetsplatsen 2019
Checklista arbetsplatsolycka 2019
Checklista bildskärmsarbete 2019
Checklista dödsfall anställd 2019
Checklista skyddsombud 2019
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
Delegeringshandling arbetsmiljö 2019
FK 9210 Arbetsskadeanmälan
Försäkran att följa arbetsmiljöplan 2019
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2019
Måldokument arbetsmiljö 2019
Personalenkät 2019
Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
Protokoll - systematiskt arbetsmiljöarbete för skolor 2019
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2019
Rapportering av olycksfall och tillbud 2019
Returneringshandling arbetsmiljö 2019
Riskbedömning och handlingsplan arbetsmiljö 2019
Riskbedömning och handlingsplan kemiska risker 2019
Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 2019
Skyddsombudspolicy 2019
Trafiksäkerhetspolicy 2019
Översikt arbetsmiljö 2019