Arbetsordning, arbetsfördelning och instruktioner

Varje år ska styrelsen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete där arbetsfördelning och instruktioner ska finnas med. Arbetsordningen ska innehålla instruktioner för styrelsearbetet samt arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter och eventuell VD.

Den verkställande direktören som väljs av styrelsen men inte är medlem av densamma, ansvarar för den löpande driften i bolaget.

Styrelseordföranden är den person som leder styrelsens arbete, kallar till styrelsemöten och är en slags mentor till VD:n.

Styrelsen ska styra bolaget och kontrollera verksamheten och den är sedan ansvarig inför bolagets intressenter på bolagsstämman. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen.MALLAR I ARBETSORDNING, ARBETSFÖRDELNING OCH INSTRUKTIONER
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2021
Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ Engelsk 2021
Arbetsordning styrelsens arbete 2021
Arbetsordning styrelsens arbete Engelsk 2021
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2021
Checklista styrelsens arbetsordning 2021
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2021
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling Engelsk 2021
Styrelsehandbok 2021
Styrelsemötesschema 2021
VD-instruktion 2021
VD-instruktion Engelsk 2021