Arrende och nyttjanderätter

Arrende och nyttjanderätter är nyttjandeupplåtelse av jord mot ersättning. Det finns fyra typer av arrende, anläggningsarrende, bostadsarrende, jordbruksarrende och lägenhetsarrende.

Nyttjanderätter är rätter att nyttja/använda en fastighet, vanligtvis under viss tid och i utbyte mot ersättning. Exempel på nyttjanderätt är hyra och arrende. Den som arrenderar ett jordbruk, arrenderar mark där han har sitt bostadshus eller hyr en bostad har viss rätt att få sitt avtal förlängt.

Lagar och förordningar angående arrende och nyttjanderätter återfinns i Jordabalken (JB).MALLAR I ARRENDE OCH NYTTJANDERÄTTER
Ansökan ang begäran om dispens - Arrende 2022
Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2022
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Bostadsarrende 2022
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Jordbruksarrende 2022
Ansökan ang begäran om uppskov med avflyttning - Anläggningsarrende 2022
Ansökan ang lantmäteriförrättning 2022
Avtal om anläggningsarrende 2022
Avtal om bostadsarrende 2022
Avtal om jordbruksarrende 2022
Avtal om lägenhetsarrende 2022
Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2022
Indexklausul - Arrende 2022
Servitutsavtal 2022
Upplåtelse av jakt 2022
Uppsägning för avflyttning av arrendator 2022
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Anläggningsarrende 2022
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Bostadsarrende 2022
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Jordbruksarrende 2022
Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2022
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Anläggningsarrende 2022
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2022
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Jordbruksarrende 2022