Arrende och nyttjanderätter

Arrende och nyttjanderätter är nyttjandeupplåtelse av jord mot ersättning. Det finns fyra typer av arrende, anläggningsarrende, bostadsarrende, jordbruksarrende och lägenhetsarrende.

Nyttjanderätter är rätter att nyttja/använda en fastighet, vanligtvis under viss tid och i utbyte mot ersättning. Exempel på nyttjanderätt är hyra och arrende. Den som arrenderar ett jordbruk, arrenderar mark där han har sitt bostadshus eller hyr en bostad har viss rätt att få sitt avtal förlängt.

Lagar och förordningar angående arrende och nyttjanderätter återfinns i Jordabalken (JB).MALLAR I ARRENDE OCH NYTTJANDERÄTTER
Ansökan ang begäran om dispens - Arrende 2021
Ansökan ang begäran om medling av arrendator - Anläggningsarrende 2021
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Bostadsarrende 2021
Ansökan ang begäran om medling av jordägare - Jordbruksarrende 2021
Ansökan ang begäran om uppskov med avflyttning - Anläggningsarrende 2021
Ansökan ang lantmäteriförrättning 2021
Avtal om anläggningsarrende 2021
Avtal om bostadsarrende 2021
Avtal om jordbruksarrende 2021
Avtal om lägenhetsarrende 2021
Hyresavtal - Upplåtelse av mark för bilplats 2021
Indexklausul - Arrende 2021
Servitutsavtal 2021
Upplåtelse av jakt 2021
Uppsägning för avflyttning av arrendator 2021
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Anläggningsarrende 2021
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Bostadsarrende 2021
Uppsägning för avflyttning av jordägare - Jordbruksarrende 2021
Uppsägning för villkorsändring av arrendator 2021
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Anläggningsarrende 2021
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Bostadsarrende 2021
Uppsägning för villkorsändring av jordägare - Jordbruksarrende 2021