Årsstämma

Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i ett parti eller förening eller för aktieägare i ett aktiebolag och ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Stämman väljer bl.a. styrelse och revisorer samt beslutar hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras.

För ett aktiebolag benämndes årsstämman bolagsstämma fram till 2005-12-31. Ännu benämns en extrainsatt stämma för bolagsstämma medan den ordinarie stämman benämns årsstämma.MALLAR I ÅRSSTÄMMA
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2022
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2022
Formulär för poströstning marknadsnoterat bolag 2022
Fullmakt företräda aktieägare - Begränsad 2022
Fullmaktsformulär marknadsnoterat bolag 2022
Kallelse till årsstämma _Privat_ Euroclear_ 2022
Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear med byte av revisor_ 2022
Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear med valberedning_ 2022
Kallelse till årsstämma _Publikt_ Euroclear_ 2022
Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2022
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2022
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2022
Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2022
Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2022
Protokoll från årsstämma - Privat (Per capsulam) 2022
Protokoll från årsstämma - Privat (Samtliga närvarande) 2022
Protokoll från årsstämma - Publikt avstämningsbolag _Noterat_ 2022
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2022
Protokoll årsstämma ansamlad förlust MB 2022
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2022
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2022
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2022
Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2022
Revisorsyttrande enl 2 kap 30 § ABL 2022
Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2022
Revisorsyttrande enl 7 kap 35 § ABL (Gällande begärd upplysning) 2022
Röstlängd från bolagsstämma 2022
Styrelsens redogörelse enligt 2 kap 30 § ABL 2022