Årsstämma

Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i ett parti eller förening eller för aktieägare i ett aktiebolag och ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Stämman väljer bl.a. styrelse och revisorer samt beslutar hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras.

För ett aktiebolag benämndes årsstämman bolagsstämma fram till 2005-12-31. Ännu benämns en extrainsatt stämma för bolagsstämma medan den ordinarie stämman benämns årsstämma.MALLAR I ÅRSSTÄMMA
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2019
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2019
Fullmakt företräda aktieägare - Begränsad 2019
Kallelse till årsstämma (Privat, Euroclear) 2019
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med byte av revisor) 2019
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med valberedning) 2019
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear) 2019
Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2019
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2019
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2019
Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2019
Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2019
Protokoll från årsstämma - Privat (Samtliga närvarande) 2019
Protokoll från årsstämma - Publikt avstämningsbolag (Noterat) 2019
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2019
Protokoll årsstämma ansamlad förlust MB 2019
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2019
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2019
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2019
Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2019
Revisorsyttrande enl 2 kap 30 § ABL 2019
Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2019
Revisorsyttrande enl 7 kap 35 § ABL (Gällande begärd upplysning) 2019
Röstlängd från bolagsstämma 2019
Styrelsens redogörelse enligt 2 kap 30 § ABL 2019