Årsstämma

Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i ett parti eller förening eller för aktieägare i ett aktiebolag och ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Stämman väljer bl.a. styrelse och revisorer samt beslutar hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras.

För ett aktiebolag benämndes årsstämman bolagsstämma fram till 2005-12-31. Ännu benämns en extrainsatt stämma för bolagsstämma medan den ordinarie stämman benämns årsstämma.MALLAR I ÅRSSTÄMMA
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2021
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2021
Fullmakt företräda aktieägare - Begränsad 2021
Kallelse till årsstämma (Privat, Euroclear) 2021
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med byte av revisor) 2021
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med valberedning) 2021
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear) 2021
Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2021
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2021
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2021
Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2021
Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2021
Protokoll från årsstämma - Privat (Per capsulam) 2021
Protokoll från årsstämma - Privat (Samtliga närvarande) 2021
Protokoll från årsstämma - Publikt avstämningsbolag (Noterat) 2021
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2021
Protokoll årsstämma ansamlad förlust MB 2021
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2021
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2021
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2021
Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2021
Revisorsyttrande enl 2 kap 30 § ABL 2021
Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2021
Revisorsyttrande enl 7 kap 35 § ABL (Gällande begärd upplysning) 2021
Röstlängd från bolagsstämma 2021
Styrelsens redogörelse enligt 2 kap 30 § ABL 2021