Årsstämma

Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i ett parti eller förening eller för aktieägare i ett aktiebolag och ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Stämman väljer bl.a. styrelse och revisorer samt beslutar hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras.

För ett aktiebolag benämndes årsstämman bolagsstämma fram till 2005-12-31. Ännu benämns en extrainsatt stämma för bolagsstämma medan den ordinarie stämman benämns årsstämma.MALLAR I ÅRSSTÄMMA
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2020
Dagordning årsstämma disponibla vinstmedel 2020
Fullmakt företräda aktieägare - Begränsad 2020
Kallelse till årsstämma (Privat, Euroclear) 2020
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med byte av revisor) 2020
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear med valberedning) 2020
Kallelse till årsstämma (Publikt, Euroclear) 2020
Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2020
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel 2020
Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2020
Ordförandens körschema vid årsstämma - med emissioner (Noterat) 2020
Ordförandens körschema vid årsstämma - utan extra beslut (Noterat) 2020
Protokoll från årsstämma - Privat (Per capsulam) 2020
Protokoll från årsstämma - Privat (Samtliga närvarande) 2020
Protokoll från årsstämma - Publikt avstämningsbolag (Noterat) 2020
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2020
Protokoll årsstämma ansamlad förlust MB 2020
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel 2020
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel Engelsk 2020
Protokoll årsstämma disponibla vinstmedel MB 2020
Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2020
Revisorsyttrande enl 2 kap 30 § ABL 2020
Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2020
Revisorsyttrande enl 7 kap 35 § ABL (Gällande begärd upplysning) 2020
Röstlängd från bolagsstämma 2020
Styrelsens redogörelse enligt 2 kap 30 § ABL 2020