Avstämningar

Avstämningar innebär att företaget kontrollerar sin bokföring genom att se till att de affärshändelser som skett under perioden blivit korrekt redovisade i bokföringen.
Avstämning görs för vissa tillgångs- och skuldkonton och saldot på dessa konton kontrolleras mot andra underlag, t.ex. bankens kontoutdrag, räkning av kassan, obetalda kundfakturor etc. Först när avstämningen är klar kan rapporterna användas som beslutsunderlag. Vissa konton, som t.ex. kundfordringar, arbetsgivaravgifter och banklån bör man kontrollera ofta.MALLAR I AVSTÄMNINGAR
1221 Inventarier 2019
1511 Kundfordringar 2019
1611 Reseförskott 2019
1613 Övriga förskott 2019
1614 Tillfälliga lån till anställda 2019
1619 Övriga fordringar hos anställda 2019
1630 Skattekonto 2019
1640 Skattefordringar 2019
1650 Momsfordran 2019
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 2019
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 2019
1663 Kortfrist fordringar hos andra koncernföretag 2019
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2019
1681 Utlägg för kunder 2019
1682 Kortfristiga lånefordringar 2019
1683 Fordringar tecknat ej inbetalt aktiekapital 2019
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2019
1685 Kortfristiga fordringar hos närstående personer 2019
1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2019
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 2019
1689 Övriga kortfristiga fordringar 2019
1690 Värdereglering av kortfristiga fordringar 2019
1710 Förutbetalda hyreskostnader 2019
1720 Förutbetalda leasingavgifter 2019
1730 Förutbetalda försäkringspremier 2019
1740 Förutbetalda räntekostnader 2019
1750 Upplupna hyresintäkter 2019
1760 Upplupna ränteintäkter 2019
1770 Tillgångar av kostnadsnatur 2019
1780 Upplupna avtalsintäkter 2019
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019
1799 Observationskonto 2019
1810 Aktier i börsnoterade bolag 2019
1911 Huvudkassa 2019
1921 PlusGirokonto 2019
1931 Checkräkning 2019
2093 Erhållna aktieägartillskott 2019
2095 Fusionsresultat 2019
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2019
2421 Ej inlösta presentkort 2019
2429 Övriga förskott från kunder 2019
2441 Leverantörsskulder 2019
2650 Momsskuld 2019
Kassaförskott 2019