Avstämningar

Avstämningar innebär att företaget kontrollerar sin bokföring genom att se till att de affärshändelser som skett under perioden blivit korrekt redovisade i bokföringen.
Avstämning görs för vissa tillgångs- och skuldkonton och saldot på dessa konton kontrolleras mot andra underlag, t.ex. bankens kontoutdrag, räkning av kassan, obetalda kundfakturor etc. Först när avstämningen är klar kan rapporterna användas som beslutsunderlag. Vissa konton, som t.ex. kundfordringar, arbetsgivaravgifter och banklån bör man kontrollera ofta.MALLAR I AVSTÄMNINGAR
1221 Inventarier 2022
1511 Kundfordringar 2022
1611 Reseförskott 2022
1612 Kassaförskott2022
1613 Övriga förskott 2022
1614 Tillfälliga lån till anställda 2022
1619 Övriga fordringar hos anställda 2022
1630 Skattekonto 2022
1640 Skattefordringar 2022
1650 Momsfordran 2022
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 2022
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 2022
1663 Kortfrist fordringar hos andra koncernföretag 2022
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2022
1681 Utlägg för kunder 2022
1682 Kortfristiga lånefordringar 2022
1683 Fordringar tecknat ej inbetalt aktiekapital 2022
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2022
1685 Kortfristiga fordringar hos närstående personer 2022
1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2022
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 2022
1689 Övriga kortfristiga fordringar 2022
1690 Värdereglering av kortfristiga fordringar 2022
1710 Förutbetalda hyreskostnader 2022
1720 Förutbetalda leasingavgifter 2022
1730 Förutbetalda försäkringspremier 2022
1740 Förutbetalda räntekostnader 2022
1750 Upplupna hyresintäkter 2022
1760 Upplupna ränteintäkter 2022
1770 Tillgångar av kostnadsnatur 2022
1780 Upplupna avtalsintäkter 2022
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2022
1799 Observationskonto 2022
1810 Aktier i börsnoterade bolag 2022
1911 Huvudkassa 2022
1921 PlusGirokonto 2022
1931 Checkräkning 2022
2093 Erhållna aktieägartillskott 2022
2095 Fusionsresultat 2022
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2022
2421 Ej inlösta presentkort 2022
2429 Övriga förskott från kunder 2022
2441 Leverantörsskulder 2022
2650 Momsskuld 2022