Avstämningar

Avstämningar innebär att företaget kontrollerar sin bokföring genom att se till att de affärshändelser som skett under perioden blivit korrekt redovisade i bokföringen.
Avstämning görs för vissa tillgångs- och skuldkonton och saldot på dessa konton kontrolleras mot andra underlag, t.ex. bankens kontoutdrag, räkning av kassan, obetalda kundfakturor etc. Först när avstämningen är klar kan rapporterna användas som beslutsunderlag. Vissa konton, som t.ex. kundfordringar, arbetsgivaravgifter och banklån bör man kontrollera ofta.MALLAR I AVSTÄMNINGAR
1221 Inventarier 2023
1511 Kundfordringar 2023
1611 Reseförskott 2023
1612 Kassaförskott2023
1613 Övriga förskott 2023
1614 Tillfälliga lån till anställda 2023
1619 Övriga fordringar hos anställda 2023
1630 Skattekonto 2023
1640 Skattefordringar 2023
1650 Momsfordran 2023
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 2023
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 2023
1663 Kortfrist fordringar hos andra koncernföretag 2023
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2023
1681 Utlägg för kunder 2023
1682 Kortfristiga lånefordringar 2023
1683 Fordringar tecknat ej inbetalt aktiekapital 2023
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2023
1685 Kortfristiga fordringar hos närstående personer 2023
1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2023
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 2023
1689 Övriga kortfristiga fordringar 2023
1690 Värdereglering av kortfristiga fordringar 2023
1710 Förutbetalda hyreskostnader 2023
1720 Förutbetalda leasingavgifter 2023
1730 Förutbetalda försäkringspremier 2023
1740 Förutbetalda räntekostnader 2023
1750 Upplupna hyresintäkter 2023
1760 Upplupna ränteintäkter 2023
1770 Tillgångar av kostnadsnatur 2023
1780 Upplupna avtalsintäkter 2023
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2023
1799 Observationskonto 2023
1810 Aktier i börsnoterade bolag 2023
1911 Huvudkassa 2023
1921 PlusGirokonto 2023
1931 Checkräkning 2023
2093 Erhållna aktieägartillskott 2023
2095 Fusionsresultat 2023
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2023
2421 Ej inlösta presentkort 2023
2429 Övriga förskott från kunder 2023
2441 Leverantörsskulder 2023
2650 Momsskuld 2023