Avstämningar

Avstämningar innebär att företaget kontrollerar sin bokföring genom att se till att de affärshändelser som skett under perioden blivit korrekt redovisade i bokföringen.
Avstämning görs för vissa tillgångs- och skuldkonton och saldot på dessa konton kontrolleras mot andra underlag, t.ex. bankens kontoutdrag, räkning av kassan, obetalda kundfakturor etc. Först när avstämningen är klar kan rapporterna användas som beslutsunderlag. Vissa konton, som t.ex. kundfordringar, arbetsgivaravgifter och banklån bör man kontrollera ofta.MALLAR I AVSTÄMNINGAR
1221 Inventarier 2020
1511 Kundfordringar 2020
1611 Reseförskott 2020
1612 Kassaförskott2020
1613 Övriga förskott 2020
1614 Tillfälliga lån till anställda 2020
1619 Övriga fordringar hos anställda 2020
1630 Skattekonto 2020
1640 Skattefordringar 2020
1650 Momsfordran 2020
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 2020
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 2020
1663 Kortfrist fordringar hos andra koncernföretag 2020
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2020
1681 Utlägg för kunder 2020
1682 Kortfristiga lånefordringar 2020
1683 Fordringar tecknat ej inbetalt aktiekapital 2020
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2020
1685 Kortfristiga fordringar hos närstående personer 2020
1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2020
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 2020
1689 Övriga kortfristiga fordringar 2020
1690 Värdereglering av kortfristiga fordringar 2020
1710 Förutbetalda hyreskostnader 2020
1720 Förutbetalda leasingavgifter 2020
1730 Förutbetalda försäkringspremier 2020
1740 Förutbetalda räntekostnader 2020
1750 Upplupna hyresintäkter 2020
1760 Upplupna ränteintäkter 2020
1770 Tillgångar av kostnadsnatur 2020
1780 Upplupna avtalsintäkter 2020
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020
1799 Observationskonto 2020
1810 Aktier i börsnoterade bolag 2020
1911 Huvudkassa 2020
1921 PlusGirokonto 2020
1931 Checkräkning 2020
2093 Erhållna aktieägartillskott 2020
2095 Fusionsresultat 2020
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2020
2421 Ej inlösta presentkort 2020
2429 Övriga förskott från kunder 2020
2441 Leverantörsskulder 2020
2650 Momsskuld 2020