Avstämningar

Avstämningar innebär att företaget kontrollerar sin bokföring genom att se till att de affärshändelser som skett under perioden blivit korrekt redovisade i bokföringen.
Avstämning görs för vissa tillgångs- och skuldkonton och saldot på dessa konton kontrolleras mot andra underlag, t.ex. bankens kontoutdrag, räkning av kassan, obetalda kundfakturor etc. Först när avstämningen är klar kan rapporterna användas som beslutsunderlag. Vissa konton, som t.ex. kundfordringar, arbetsgivaravgifter och banklån bör man kontrollera ofta.MALLAR I AVSTÄMNINGAR
1221 Inventarier 2021
1511 Kundfordringar 2021
1611 Reseförskott 2021
1612 Kassaförskott2021
1613 Övriga förskott 2021
1614 Tillfälliga lån till anställda 2021
1619 Övriga fordringar hos anställda 2021
1630 Skattekonto 2021
1640 Skattefordringar 2021
1650 Momsfordran 2021
1661 Kortfristiga fordringar hos moderföretag 2021
1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag 2021
1663 Kortfrist fordringar hos andra koncernföretag 2021
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag 2021
1681 Utlägg för kunder 2021
1682 Kortfristiga lånefordringar 2021
1683 Fordringar tecknat ej inbetalt aktiekapital 2021
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 2021
1685 Kortfristiga fordringar hos närstående personer 2021
1686 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 2021
1687 Kortfristig del av långfristiga fordringar 2021
1689 Övriga kortfristiga fordringar 2021
1690 Värdereglering av kortfristiga fordringar 2021
1710 Förutbetalda hyreskostnader 2021
1720 Förutbetalda leasingavgifter 2021
1730 Förutbetalda försäkringspremier 2021
1740 Förutbetalda räntekostnader 2021
1750 Upplupna hyresintäkter 2021
1760 Upplupna ränteintäkter 2021
1770 Tillgångar av kostnadsnatur 2021
1780 Upplupna avtalsintäkter 2021
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021
1799 Observationskonto 2021
1810 Aktier i börsnoterade bolag 2021
1911 Huvudkassa 2021
1921 PlusGirokonto 2021
1931 Checkräkning 2021
2093 Erhållna aktieägartillskott 2021
2095 Fusionsresultat 2021
2417 Kortfristig del av långfristiga skulder 2021
2421 Ej inlösta presentkort 2021
2429 Övriga förskott från kunder 2021
2441 Leverantörsskulder 2021
2650 Momsskuld 2021