Brott

Med brott avses en gärning som är belagd med straff enligt lag eller annan författning. Det är framför allt brottsbalken som innehåller bestämmelser om straff, men även specialstrafflagar innehåller regler om straff. Det är domstolen som avgör om du kommer att dömas för ett utfört brott. En domstol får inte utdöma straff om det inte finns uttryckligt stöd för det i lag eller annan författning.

Det är inte ovanligt att det begås brott på arbetsplatsen. En del verksamheter är dessutom särskilt utsatta. I den här kategorin finner du mallar där kan du läsa mer om hur du ska agera när ett brott har inträffat på arbetsplatsen, men också hur du kan upptäcka, förebygga och hantera brott på arbetsplatsen.UNDERKATEGORIER TILL BROTT
Detektion
Interna brott/medarbetarbrott
Reaktion