Delning av bolag

Delning av bolag kan utföras genom att bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det överlåtande bolaget (pengar, aktier eller både och).

Möjligheten att dela upp ett aktiebolags skulder och tillgångar kan vara användbar i flera olika situationer. Ett exempel är om ägaren vill behålla en viss fastighet vid försäljning av bolaget, övriga tillgångar kan då föras över till ett nytt bolag som säljs efter delning: ett annat exempel är när kompanjoner i ett bolag vill dela på sig. Efter delningen måste varje bolag ha full täckning för sitt aktiekapital och borgenärernas ställning får ej bli försämrad.