Due diligence

En aktieöverlåtelse avser det fall när hela eller delar av en aktiestock i ett företag byter ägare. Vid ett hundraprocentigt förvärv övertar köparen hela rörelsen med tillgångar, skulder, personal, ingångna avtal mm.

En överlåtelse av detta slag måste föregås av en omfattande företagsundersökning eller due diligence där en total granskning genomförs av verksamheten och faktorer som påverkar verksamheten.