Emission av konvertibler

Emission av konvertibler är ett sätt för bolaget att skaffa kapital genom att låna pengar på särskilda villkor. En konvertibel är en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot betalning och som ger innehavaren en rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta (konvertera) sin fordran mot aktier i bolaget. Bolaget kan också vilja erbjuda nya grupper, t.ex. ledningen eller anställda, att bli aktieägare på ett sätt som är förmånligt för alla parter.

Beslut om att ge ut konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier kan fattas av: bolagsstämman (direkt) eller styrelsen och vanligtvis har aktieägarna företrädesrätt till konvertiblerna i förhållande till det antal aktier de äger.MALLAR I EMISSION AV KONVERTIBLER
Bemyndigande för emission av konvertibler 2022
Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2022
Checklista – emission av konvertibler publikt AB 2022
Processbeskrivning Emission av konvertibler Publikt AB 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2022
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2022
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2022
Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2022
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Apportemission) 2022
Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Emission i pengar) 2022
Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2022
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2022
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2022
Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2022
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2022
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2022
Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2022
St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2022
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2022
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2022
Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Publikt avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag - Företrädesemission (konvertibler) - Publikt ej avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (apport) - publikt avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag - Riktad konvertibelemission (apport) - publikt ej avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kontant) - Publikt avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kontant) - Publikt ej avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kvittning) - Publikt avstämningsbolag 2022
Styrelsens förslag – Riktad konvertibelemission (kvittning) - Publikt ej avstämningsbolag 2022
Teckningslista - Konvertibler (1 tecknare) 2022
Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2022
Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för bolaget 2022
Villkor _Enkelt_ - Ensidig rätt för innehavare 2022
Villkor _Enkelt_ - Rätt för bolaget och innehavare 2022
Villkor _Order_ - Ensidig rätt för innehavare 2022
Villkor _Order_ - Rätt för bolaget och innehavare 2022