Etik och jäv

Etik och jäv är viktiga frågor för de flesta företag, vilka ofta är helt beroende av omvärldens förtroende för sin överlevnad. En hög etisk standard är grunden för ett företags anseende och kan erhållas med en uppsättning etikregler för uppträdande och förhållningssätt.

Jäv är en anmärkning mot någons behörighet att fatta beslut eller delta i handläggning när det finns risk för partiskhet. En jävig person är alltså någon som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med huvudmannens. I alla organisationer gäller jävsbestämmelser för styrelsens ledamöter t.ex. får en ledamot inte handlägga en fråga om det finns ett eget intresse i frågan. I Aktiebolagslagen regleras jäv för en styrelseledamot eller VD.MALLAR I ETIK OCH JÄV
Checklista aktieägares jäv 2023
Checklista revisors jäv 2023
Checklista styrelseledamots jäv 2023
Checklista VDs jäv 2023
Etikregler styrelsens arbete 2023