Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är en bolagsstämma som under vissa förhållanden skall hållas utöver årsstämman.

Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas bland annat när:

- styrelsen tycker att det finns anledning
- en av bolagets revisorer skriftligen begär det
- ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det

Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma.MALLAR I EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2020
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Dagordning extra bolagsstämma ändring av styrelse 2020
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2020
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Kallelse extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2020
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2020
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2020
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2020
Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2020
Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Aktiekapital i Euro (stämma 1) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Aktiekapital i Euro (stämma 2) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Bemyndigande till styrelsen 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Byte av bolagskategori privat till publikt 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - ej upplösning och ej bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Förvärv av egendom enl 2 kap 29 § ABL 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning (Ej avstämningsbolag) 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Ny revisor 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Ny styrelse 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Upprättande av avstämningsförbehåll 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Utökning av styrelsen 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - Ändring av räkenskapsår till kalenderår 2020
Protokoll från extra bolagsstämma - ändring av styrelse och revisor 2020
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2020
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2020