Fondemission

Det finns flera anledningar för ett privat aktiebolag att utföra en fondemission. Ett skäl kan vara för att knyta kapitalet närmare bolaget, eftersom aktiekapitalet är en form av bundet eget kapital som inte får delas ut till aktieägarna.

När bolagsstämman fattar beslut om fondemission sker det med enkel majoritet, dvs. mer än hälften av rösterna. I förekommande fall kan bolagsordningen behöva ändras, och i sådana fall krävs i stället en kvalificerad majoritet av rösterna, dvs. två tredjedelar.

DokuMera har mallarna du behöver för att genomföra en fondemission i ett privat aktiebolag.UNDERKATEGORIER TILL FONDEMISSION
Med utgivande av nya aktier
Utan utgivande av nya aktier