Hållbarhet

CSR, corporate social responsibility, handlar om ett företags sociala ansvar. På svenska används ofta begreppet hållbarhet. Det blir av allt större vikt att företag tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på det övriga samhället, främst inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption.

Något förenklat kan ett hållbarhetsarbete delas in i tre kategorier: ett miljömässigt, ett ekonomiskt och ett socialt arbete.
För en del företag är hållbarhetsarbetet särskilt viktigt eftersom det för dessa finns ett lagstadgat krav att upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett storleken på ditt företag har vi mallarna du behöver för att efterleva reglerna om hållbarhet.MALLAR I HÅLLBARHET
Checklista - Väsentlighetsanalys 2020
CSR-policy 2020
CSR-policy Engelsk 2020
Hållbarhetsnyckeltal 2020
Hållbarhetspolicy 2020
Hållbarhetspolicy Engelsk 2020
Hållbarhetsramverk 2020
Intressentanalys 2020
Intressentkarta 2020
Policy mot givande och tagande av muta 2020
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2020
Processbeskrivning hållbarhetsrapport 2020
Revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2020
Sammanställning Intressentdialog 2020