IT-avtal

IT-marknaden blir alltmer komplex, vilket har inneburit att ett flertal olika avtalstyper har uppstått. Dessa kan exempelvis avse avtal om utveckling, drift, underhåll, molntjänster och programvarulicenser.

Det saknas i det närmaste lagstiftning avseende IT-avtal, vilket innebär att det avtal som upprättas mellan parterna kommer att vara avgörande för vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla mellan parterna. Det är därför av stor vikt att ägna utformningen av avtalet stor omsorg.

DokuMera har utvecklat ett antal IT-rättsavtal som kan utgöra en grund vid den närmare utformningen av avtalet. Det kan vara klokt att ta kontakt med en sakkunnig inom IT för att säkerställa att särskilt viktiga frågor regleras på ett väl avvägt sätt, eftersom brister i avtalskonstruktionen kan få stora konsekvenser för verksamheten.MALLAR I IT-AVTAL
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2020
Instruktion driftavtal IT 2020
IT-Infrastrukturavtal 2020
IT-konsultavtal (löpande uppdrag) 2020
IT-konsultavtal (resultatinriktat uppdrag) 2020
IT-policy 2020
IT-policy Engelsk 2020
IT-Underhållsavtal 2020
Molntjänstavtal 2020
Sekretessförbindelse - Anlitat konsultföretag 2020
Sekretessförbindelse - Anställd hos anlitad konsult 2020