Kontantemission

Kontantemission innebär att ett aktiebolag ger ut (säljer) nyemitterade aktier för betalning i pengar och därigenom stärker bolagets bundna egna kapital.

Vanligtvis får tidigare aktieägare företräde att teckna de nya aktierna, så kallad primär företrädesrätt, men det förekommer också kontantemissioner som är riktade mot andra utvalda personer eller företag.MALLAR I KONTANTEMISSION
Begäran intyg kontantemission - Privat AB 2021
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2021
Bekräftelse tilldelade aktier 2021
Bemyndigande för emission av aktier 2021
Checklista beslut kontantemission - Privat AB 2021
Checklista kontantemission privat AB 2021
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2021
Emissionsbevis (Teckningsrättsbevis) 2021
Inbjudan till teckning av aktier (emission) 2021
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2021
Nyemissionsräknare 2021
Processbeskrivning kontantemission - Privat AB 2021
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2021
Redogörelse händelser väsentlig betydelse 2021
Revisorsyttrande enl 13 kap 6 § ABL (Nyemission) 2021
Styrelsens förslag - Kontant företrädesemission - Privat avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Kontant företrädesemission - Privat ej avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Privat avstämningsbolag 2021
Styrelsens förslag - Riktad kontantemission - Privat ej avstämningsbolag 2021
Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2021