Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga vid störningar och avbrott och omfattar ofta en avbrottsplan och en katastrofplan. Skador och säkerhetsrisker förebyggs genom bl.a.:

- Backup/säkerhetsarkivering
- Dokumentation
- Revidering och underhåll av katastrofplanen
- Utbildning och övning

En kontinuitetsplan måste hållas aktuell och kontinuerligt anpassas till förändringar i organisationen.MALLAR I KONTINUITETSPLANERING
Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2020
Checklista krisledningsövning säkerhet 2020
Checklista scenarioövning kris 2020
Checklista svaga punkter säkerhetsfunktion 2020
Delegeringshandling sammankallande krisledning 2020
Kontaktlista krisorganisation 2020
Kontinuitetsplan övergripande 2020
Loggbok inträffade incidenter kris 2020
Mobiliseringskort krisledning 2020
Scenarioövning säkerhet 2020
Schema krisledningsövning säkerhet 2020
Schema scenarioövning säkerhet 2020