Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga vid störningar och avbrott och omfattar ofta en avbrottsplan och en katastrofplan. Skador och säkerhetsrisker förebyggs genom bl.a.:

- Backup/säkerhetsarkivering
- Dokumentation
- Revidering och underhåll av katastrofplanen
- Utbildning och övning

En kontinuitetsplan måste hållas aktuell och kontinuerligt anpassas till förändringar i organisationen.MALLAR I KONTINUITETSPLANERING
Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2022
Checklista krisledningsövning säkerhet 2022
Checklista scenarioövning kris 2022
Checklista svaga punkter säkerhetsfunktion 2022
Delegeringshandling sammankallande krisledning 2022
Kontaktlista krisorganisation 2022
Kontinuitetsplan övergripande 2022
Loggbok inträffade incidenter kris 2022
Mobiliseringskort krisledning 2022
Scenarioövning säkerhet 2022
Schema krisledningsövning säkerhet 2022
Schema scenarioövning säkerhet 2022