Köp av andelar (HB-KB)

Köp av andelar (HB-KB) handlar om överlåtelse av andelar i handelsbolag eller kommanditbolag. Handelsbolag är en företagsform där två eller flera fysiska och/eller juridiska personer avtalat att gemensamt utöva näringsverksamhet i bolag och där bolagsmännen (delägarna) är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. Handelsbolag där en eller flera bolagsmän förbehållit sig begränsat ansvar kallas kommanditbolag.MALLAR I KÖP AV ANDELAR (HB-KB)
Avtal om överlåtelse av andelar (HB-KB) 2023