Kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverket definierar kränkande särbehandling som:

"Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap."

Som arbetsgivare ligger det på ditt ansvar att klargöra för medarbetarna att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen. Detta görs enklast genom en policy. Arbetsgivaren ska också arbeta för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan leda till att kränkande särbehandling uppstår. Det kan vara sådant som att ta tag i konflikter, se över arbetsbelastningen och arbetsfördelningen. Dessutom ska rutiner för hur företaget ska hantera kränkande särbehandling finnas. Rutinerna ska innehålla information om:

- vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer,
- vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra, och
- hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp.