Kvalitetssäkring

Företag kan konkurrera med varandra på många olika plan. Här är kvalitet en viktig konkurrensfaktor. För att säkerställa kvaliteten inom företaget är det bra att upprätta såväl en kvalitetsmanual som en kvalitetspolicy.

Ett ISO-certifikat är en kvalitetsstämpel men för att erhålla ett sådant krävs en hel del jobb. För att vara säker på att få med alla dokument är det bra att använda sig av en checklista.

Dokument och mallar för att upprätta riktlinjer för ett kvalitetssystem finner du hos DokuMera.MALLAR I KVALITETSSÄKRING
Avvikelse- och förbättringsrapport - Intern revision ISO 9001 och 14001 2021
Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 2021
Avvikelserapport kvalitetssäkring 2021
Checklista certifiering ISO 9001 2021
Checklista ledningssystem vårdgivare 2021
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2021
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2021
Instruktion för upprättande av rutiner 2021
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 2021
Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001 2021
Kvalitetshandbok 2021
Kvalitetspolicy 2021
Kvalitetspolicy Engelsk 2021
Leverantörsutvärdering 2021
Omvärldsanalys och Intressentanalys ISO 9001 och 14001 2021
PM Ledningssystem - vad är det?
Protokoll för kvalitetsrisker och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2021
Protokoll för miljörisker, miljöaspekter och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2021
Protokoll ledningens genomgång av ISO 9001 och 14001 2021
Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 2021
Översikt ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2021