Kvalitetssäkring

Företag kan konkurrera med varandra på många olika plan. Här är kvalitet en viktig konkurrensfaktor. För att säkerställa kvaliteten inom företaget är det bra att upprätta såväl en kvalitetsmanual som en kvalitetspolicy.

Ett ISO-certifikat är en kvalitetsstämpel men för att erhålla ett sådant krävs en hel del jobb. För att vara säker på att få med alla dokument är det bra att använda sig av en checklista.

Dokument och mallar för att upprätta riktlinjer för ett kvalitetssystem finner du hos DokuMera.MALLAR I KVALITETSSÄKRING
Avvikelse- och förbättringsrapport - Intern revision ISO 9001 och 14001 2020
Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 2020
Avvikelserapport kvalitetssäkring 2020
Checklista certifiering ISO 9001 2020
Checklista ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2020
Checklista ledningssystem vårdgivare 2020
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2020
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2020
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 2020
Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001 2020
Kvalitetshandbok 2020
Kvalitetspolicy 2020
Kvalitetspolicy Engelsk 2020
Leverantörsutvärdering 2020
Omvärldsanalys och Intressentanalys ISO 9001 och 14001 2020
PM Ledningssystem - vad är det?
Protokoll för kvalitetsrisker och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2020
Protokoll för miljörisker, miljöaspekter och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2020
Protokoll ledningens genomgång av ISO 9001 och 14001 2020