Kvalitetssäkring

Företag kan konkurrera med varandra på många olika plan. Här är kvalitet en viktig konkurrensfaktor. För att säkerställa kvaliteten inom företaget är det bra att upprätta såväl en kvalitetsmanual som en kvalitetspolicy.

Ett ISO-certifikat är en kvalitetsstämpel men för att erhålla ett sådant krävs en hel del jobb. För att vara säker på att få med alla dokument är det bra att använda sig av en checklista.

Dokument och mallar för att upprätta riktlinjer för ett kvalitetssystem finner du hos DokuMera.MALLAR I KVALITETSSÄKRING
Avvikelse- och förbättringsrapport - Intern revision ISO 9001 och 14001 2023
Avvikelser från intern revision - ISO 9001 och 14001 2023
Avvikelserapport kvalitetssäkring 2023
Checklista - genomförande av processkartläggning 2023
Checklista certifiering ISO 9001 2023
Checklista ledningssystem vårdgivare 2023
Frågeunderlag för leverantörsbedömning - självskattning 2023
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2023
Instruktion för upprättande av rutiner 2023
Kontrollprotokoll - intern revision ISO 9001 och 14001 2023
Kontrollprotokoll - sammanfattning av intern revision ISO 9001 och 14001 2023
Krav på dokumenterad information - ISO 9001 och ISO 14001 2023
Kvalitetshandbok 2023
Kvalitetspolicy 2023
Kvalitetspolicy Engelsk 2023
Leverantörsutvärdering 2023
Omvärldsanalys och Intressentanalys ISO 9001 och 14001 2023
PM Ledningssystem - vad är det?
Protokoll för kvalitetsrisker och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2023
Protokoll för miljörisker, miljöaspekter och handlingsplaner ISO 9001 och 14001 2023
Protokoll ledningens genomgång av ISO 9001 och 14001 2023
Självskattning av kravuppfyllnad ISO 9001 2023
SWOT-analys 2023
Underlag till GAP-analys enligt ISO 90012015 2023
Översikt ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2023