Moderbolagsgarantier

I en koncern är det moderbolaget som är huvudbolag. Under moderbolaget finns ett eller flera dotterbolag, och det är moderbolaget som innehar kontrollen över dotterbolaget eller dotterbolagen. Moderbolag och dotterbolag bildar tillsammans en koncern.

En moderbolagsgaranti är en form av ekonomisk garanti från moderbolaget. Garantin innebär att moderbolaget åtar sig betalningsskyldighet för dotterbolagets förpliktelser och/eller vid konkurs.MALLAR I MODERBOLAGSGARANTIER
Moderbolagsgaranti 2023