VECKANS TIPS

Utforma en korrekt begäran om samtycke

Ett samtycke ska vara ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerade om att denne godkänner behandling av personuppgifter avseende honom eller henne.

Den registrerade kan exempelvis lämna sitt samtycke genom att kryssa i en ruta vid besök på hemsidan, genom val av inställningsalternativ eller genom någon annan förklaring eller något annat beteende som i sammanhanget tydligt visar att han eller hon godtar den avsedda behandlingen av sina personuppgifter. Tystnad, på förhand ikryssade rutor eller inaktivitet från den registrerades sida är däremot inte godtagbara sätt att lämna samtycke. 

Om den registrerades samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra frågor är det viktigt att lägga fram begäran om samtycke på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lättillgänglig form. Det är viktigt att använda ett klart och tydligt språk när begäran utformas. 

Det är viktigt att den registrerade kan lämna sitt samtycke frivilligt. Ett samtycke bör inte betraktas som frivilligt om den registrerade inte har någon genuin eller fri valmöjlighet eller om denne inte utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke. Vid bedömning av huruvida samtycke är frivilligt ska största hänsyn bland annat tas till huruvida genomförandet av ett avtal, inbegripet tillhandahållandet av en tjänst, har gjorts beroende av samtycke till sådan behandling av personuppgifter som inte är nödvändig för genomförandet av det avtalet. 

Ta del av DokuMeras mallar om samtycke för att lära dig mer om hur det ska utformas.


VECKANS NYHET

Datainspektionens första GDPR-granskning är här

Datainspektionen har genomfört sin första GDPR-granskning. Av totalt 66 tillsynsärenden har myndigheten beslutat att ge reprimander i majoriteten av fallen. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Är du personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?

Läs veckans krönika för att förstå gränsdragningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.

LÄS MER >