VECKANS FRÅGA

Är det möjligt att säga upp eller avskeda en anställd som brutit mot företagets policy?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn. En individuell bedömning behöver därför göras i varje enskilt fall. 

Inom arbetsrätten gäller i regel att det måste vara fråga om mycket allvarliga överträdelser för att uppsägning eller avsked ska komma i fråga. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att en policy inte har samma status som en lag, utan snarare fungerar som riktlinjer för hur arbetsgivaren anser att de anställda ska bete sig i vissa särskilda situationer. 

Om en arbetsgivare vill säga upp eller avskeda en anställd som brutit mot en policy är det sannolikt att facklig organisation dels kommer att vilja pröva giltigheten av policyn som sådan, dels bedöma skälen för uppsägningen. Det allra vanligaste i sådana här situationer är att arbetsgivaren vid en överträdelse ger en varning till den anställde och informerar denne om vilka regler som gäller i företaget. Vid upprepade överträdelser kan uppsägning på grund av personliga skäl aktualiseras, men det är mycket viktigt att göra en bedömning i varje enskilt fall samt i förekommande fall förhandla med facklig organisation. 


VECKANS NYHET

Har du de policyer som krävs enligt lag?

Med hjälp av en policy kan du bland annat styra de anställdas ageranden i vissa särskilda situationer. Syftet med en policy kan något förenklat sägas vara att de anställda ska vägledas att agera på ett sådant sätt att ett visst önskat resultat uppnås. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Tänk på detta när du upprättar en policy

Har du reflekterat över varför det är viktigt att upprätta policyer eller hur du ska säkerställa att de anställda efterlever företagets policyer? 

LÄS MER >