VECKANS KRÖNIKA

Bristfällig efterlevnad av diskrimineringslagen

En undersökning som gjordes av Diskrimineringsombudsmannen tidigare i år visade att diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder inte har lett till förändrade arbetssätt ute i arbetslivet. Det är bekymmersamt eftersom bristande regelhantering kan medföra negativa konsekvenser för såväl företaget som de anställda. Denna veckas krönika kommer därför att handla om arbetsgivares skyldigheter enligt diskrimineringslagen. 

Lönekartläggning

Som arbetsgivare ska du varje år göra en lönekartläggning. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Arbetet med lönekartläggning kan sägas ske i tre steg. 

I det första steget ska du utföra själva lönekartläggningen, i vilken du ska kartlägga och analysera
- Bestämmelser och praxis om löner
- Löneskillnader vid lika arbete
- Löneskillnader vid likvärdigt arbete
- Kvinnodominerat arbete och arbete som inte är kvinnodominerat
- Högre värderat och lägre lönesatt kvinnodominerat arbete 

I det andra steget ska du analysera de löneskillnader som upptäckts. Detta sker i regel på gruppnivå på ett strukturellt plan, dvs. om det finns någon form av strukturell undervärdering som kan vara hänförlig till arbetsuppgifter som är eller kan anses vara typiska för kvinnor. 

I det tredje steget ska du dokumentera lönekartläggningen, men det gäller bara om du har minst tio anställda i verksamheten. Dokumentationen ska innehålla 
- en redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen
- en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras 
- en kostnadsberäkning och en tidsplanering 

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder syftar till att förebygga och motverka diskriminering. De diskrimineringsförbud som finns syftar till att motverka diskriminerande handlingar i individuella fall medan arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.

I praktiken innebär dessa regler att du som arbetsgivare ska genomföra ett kontinuerligt arbete i fyra steg. Du ska undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp områden som avser arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt föräldraskap och arbete. 

Enligt diskrimineringslagen ska du också främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Viktigt är också att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier av olika slag i verksamheten. Om verksamheten har 25 anställda eller fler ska arbetet med aktiva åtgärder också dokumenteras. 

Ovanstående kan sägas vara ett kortare sammandrag av de lagstadgade krav som alla arbetsgivare måste följa. Den som vill säkerställa regelefterlevnad behöver en god förståelse för kraven och deras närmare innebörd. Min erfarenhet är att dessa frågor ofta glöms bort i verksamheten och att andra personalfrågor ägnas större utrymme. En arbetsgivare som är mån om den kompetens som finns i företaget behöver dock vara medveten om såväl lönefrågor som andra aktiva åtgärder. Det finns annars en risk för att nyckelpersoner som anser sig åsidosatta lämnar företaget. 

Behöver du hjälp med att upprätta den dokumentation och de riktlinjer och rutiner som behövs för ditt företag? Recollecta kan till ett fast pris om 3 000 kronor hjälpa dig att säkerställa att du efterlever kraven. Tveka inte över att höra av dig till mig för ytterligare information och vägledning. 


VECKANS NYHET

Har du gjort den lagstadgade lönekartläggningen?

Alla arbetsgivare ska årligen arbeta med lönekartläggning. Det är ett lagstadgat krav enligt diskrimineringslagen, och om du har fler än tio anställda ska du också skriftligen dokumentera detta arbete. 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vem ska arbeta med lönekartläggning?

Alla arbetsgivare ska arbeta med lönekartläggning. En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter mellan 10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Diskriminering
Policydokument