VECKANS NYHET

Har du gjort den lagstadgade lönekartläggningen?

Alla arbetsgivare ska årligen arbeta med lönekartläggning. Det är ett lagstadgat krav enligt diskrimineringslagen, och om du har fler än tio anställda ska du också skriftligen dokumentera detta arbete.  

Arbetet med lönekartläggning behöver ske i flera steg, och det är viktigt att kartläggningen utförs korrekt. Den arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter får av Diskrimineringsombudsmannen föreläggas att fullgöra dem. Ett sådant föreläggande ska förenas med vite.

Faktum är att arbetsgivare har andra, i många avseenden långtgående, skyldigheter enligt diskrimineringslagen. Bland annat ska arbetet med aktiva åtgärder kartläggas och dokumenteras. Ta del av våra mallar om lönekartläggning och aktiva åtgärder för att efterleva dina lagstadgade skyldigheter. Vi har bland annat mallarna lönekartläggning, checklista lönekartläggning, dokumentation aktiva åtgärder mot diskriminering och många fler. 

Om du behöver hjälp med detta kan vår samarbetspartner Recollecta hjälpa dig med detta till fasta kostnader. Du kan läsa mer om dina skyldigheter enligt diskrimineringslagen i veckans krönika. 


VECKANS KRÖNIKA

Bristfällig efterlevnad av diskrimineringslagen

En undersökning som gjordes tidigare i år visade att diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder inte har lett till förändrade arbetssätt ute i arbetslivet.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vem ska arbeta med lönekartläggning?

Alla arbetsgivare ska arbeta med lönekartläggning. En arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter mellan 10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Diskriminering