VECKANS NYHET

Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen

Arbetstagares sjukdom och ohälsa medför höga kostnader för dig som arbetsgivare, men med rätt metoder är det möjligt att minska dessa kostnader. Om du följer föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete samt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö ökar sannolikheten för att antalet sjukskrivningar minskar samtidigt som produktiviteten och kreativiteten i företaget ökar. Dessa positiva följder leder också till lägre kostnader för dig som arbetsgivare.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Innebörden av detta konkretiseras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa är många till antalet, och det kan vara svårt att orientera sig i de detaljerade och omfattande regelverk som finns gällande arbetsgivarens skyldigheter i fråga om arbetsmiljö.

Överträdelser av reglerna i arbetsmiljölagen kan i värsta fall leda till fängelse eller böter, men mer vanligt är att arbetsgivare vid vite föreläggs att efterleva reglerna. För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi utarbetat de mallar som behövs för att du enklare och snabbare ska kunna följa reglerna. 

Du finner bland annat ett stort antal mallar om organisatorisk och social arbetsmiljö hos oss. Bland dessa finns en arbetsmiljöpolicy som är obligatorisk för arbetsgivare med minst tio arbetstagare i verksamheten. Det är också av vikt att upprätta mål för arbetsmiljöarbetet, varvid mallen måldokument arbetsmiljö med fördel kan användas. För att få en bättre förståelse av dina skyldigheter har vi även mallen checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete. Utöver dessa mallar har vi ett stort antal ytterligare mallar inom arbetsmiljö som hjälper dig att efterleva reglerna. 


VECKANS KRÖNIKA

Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete är övergripande regler som beskriver hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Dessa regler gäller för alla arbetsgivare oavsett verksamhetsinriktning.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Reglerna gäller för alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. Med arbetsgivare menas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter arbetsgivare i juridisk mening, dvs. en fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare anställda.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
Policydokument
LÄS ÄVEN
Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?
Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
Måste en arbetsgivare upprätta policydokument?
Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö
Dessa policymallar behöver du ha enligt lag
Så styr du dina medarbetares ageranden
Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
DokuMera önskar dig en trevlig sommar!
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Dags för nya rutiner på arbetsplatsen? Vi har mallarna du behöver
Arbetsmiljö i coronatider – just nu får du en policymall utan kostnad
Varför är det viktigt för ett företag att arbeta med policydokument?
Varför är det viktigt att arbeta med policydokument?
Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad
Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem
Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?
Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?
Får man ha shorts på jobbet?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Affärsplanen – nå dina mål snabbare och enklare
Lagstadgade policydokument – har du alla?
Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Hot och våld – vad gäller?
Julbord och julgåva – vet du vad som gäller?
Öka sannolikheten för en lyckad rekrytering
Bristfällig efterlevnad av diskrimineringslagen
Har du de policyer som krävs enligt lag?
Tänk på detta när du upprättar en policy
Är det möjligt att säga upp eller avskeda en anställd som brutit mot företagets policy?