VECKANS FRÅGA

Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Med systematiskt arbetsmiljöarbete avses arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. Med arbetsgivare menas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter arbetsgivare i juridisk mening, dvs. en fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare anställda.

Alla arbetstagare som har ett anställningsförhållande omfattas av reglerna, oavsett vilka uppgifter som utförs och hur länge de ska arbete. De som hyr in arbetskraft likställs med arbetsgivare. 

Ta del av DokuMeras mallar checklista systematiskt arbetsmiljöarbete, måldokument arbetsmiljö och skyddsombudspolicy för att ta reda på dina skyldigheter gällande systematiskt arbetsmiljöarbete. Du finner fler mallar inom området här.  


VECKANS NYHET

Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen

Arbetstagares sjukdom och ohälsa medför höga kostnader för dig som arbetsgivare, men med rätt metoder är det möjligt att minska dessa kostnader. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Innebörden av detta konkretiseras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete är övergripande regler som beskriver hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Dessa regler gäller för alla arbetsgivare oavsett verksamhetsinriktning.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
Policydokument