VECKANS KRÖNIKA

Hur ska ett medarbetarsamtal genomföras?

Medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg i arbetslivet. Det finns många fördelar för såväl arbetsgivare som arbetstagare att ha regelbundna samtal. Medarbetarsamtalet kan bidra till att skapa eller bibehålla en god och produktiv arbetsmiljö, liksom till att skapa goda relationer. Under samtalet finns möjligheten att utbyta tankar och finna en gemensam syn på frågor som är av betydelse för båda parterna. I denna veckas krönika kan du läsa mer om medarbetarsamtalet och hur det kan genomföras. 

Vad är ett medarbetarsamtal?

Det finns inget lagstadgat krav att genomföra medarbetarsamtal, men det är vanligt förekommande att det krävs enligt kollektivavtal. Medarbetarsamtalet kallas ofta även för utvecklingssamtal, planeringssamtal eller lönesamtal – inte sällan förekommer olika benämningar på samma sak i många företag. Det finns skäl att hålla isär dessa begrepp, dels eftersom det annars kan finnas en risk för att medarbetarnas enda fokus riktas mot lönen, dels eftersom det är minst lika viktigt att ägna tid och planering åt medarbetarnas mål, utveckling och resultat. Det finns också en risk för att de anställda inte vet vad samtalet kommer att handla om när olikartade begrepp används. Säkerställ därför att det finns en medvetenhet och struktur för detta i företaget så att alla använder samma terminologi. Det är ett första steg mot att åstadkomma lyckade medarbetarsamtal. 

Varför behöver du som arbetsgivare medarbetarsamtalet?

Det är viktigt att du genomför strukturerade samtal med medarbetarna. Om du lyckas med det finns det möjlighet att låta medarbetarna nyttja sin kapacitet och sina kunskaper på ett bättre sätt, vilket kommer båda parterna till gagn. Följande kan vara bra att tänka på för att få ut så mycket som möjligt av medarbetarsamtalet.

Din verkamhet kommer att gynnas av att medarbetarna på ett öppet sätt berättar om sina känslor och synpunkter om verksamheten. Det är viktigt att du är lyhörd när de anställda uttrycker sina tankar, eftersom samtalet gör det möjligt att på ett bättre sätt ta tillvara på medarbetarnas kompetens. Ta därför inte över samtalet - låt medarbetarna tala så fritt som möjligt. 

Det är också viktigt att låta medarbetarna berätta om hur de uppfattar arbetsmiljön, sina arbetsuppgifter, omfattningen av sitt arbete, samarbetet med chefen och övriga kollegor. Diskutera såväl relationer som mer konkreta arbetsrelaterade frågor. Om medarbetaren känner sig bekväm är det också möjligt att diskutera frågor av privat karaktär. Inte sällan påverkar privata faktorer hur den anställda presterar eller agerar på arbetsplatsen. 

Under samtalet bör du också redogöra för dina förväntningar på medarbetaren. Berätta om företagets målbild och långsiktiga strävanden och diskutera denna typ av frågor med den anställde.

En förutsättning för att ovanstående ska kunna ske är att du är väl förberedd inför ditt samtal med medarbetaren. Du behöver synliggöra dina anställda och få dem att känna sig betydelsefulla, vilket innebär att de behöver känna att de utgör en del av verksamheten och att dess framtid. Om du kontinuerligt ger feedback till dina anställda kommer det att stärka delaktigheten i företaget. 

Vill du få fler råd om medarbetarsamtal? Fler råd finner du på DokuMera genom att klicka här


VECKANS NYHET

Har du hunnit med medarbetarsamtalen i år?

Varje arbetsgivare bör ha medarbetarsamtal, eller utvecklingssamtal som det också kallas för, åtminstone en gång per år. Medarbetarsamtalet fyller flera funktioner. Syftet är bland annat att den anställde ska kunna utvecklas och att dennes kunskaper ska komma organisationen tillgodo på bästa tänkbara sätt. 

LÄS MER >

VECKANS TIPS

Några tips inför medarbetarsamtalet

Som arbetsgivare finns det flera saker att tänka på för att få ut så mycket som möjligt av medarbetarsamtalet. Här får du några tips. 

LÄS MER >