VECKANS FRÅGA

Måste ett aktiebolag utse en vd?

Enligt aktiebolagslagen finns det inget krav för privata aktiebolag att utse en verkställande direktör. I publika aktiebolag ska det däremot alltid finnas en verkställande direktör. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Huvudregeln är alltså att åtgärder av ovanligt slag eller som är av stor betydelse ska fattas av styrelsen och inte av den verkställande direktören. 

Vi har mallarna som behövs när en verkställande direktör ska utses, bland annat en vd-instruktion och ett anställningsavtal för vd.


VECKANS NYHET

Vet du hur en styrelse bör tillsättas?

Styrelsearbete kan vara både tidskrävande och komplicerat. Frågorna är många – när bör man ha en styrelse, hur tillsätter man rätt personer och hur mycket ska de ha i ersättning? 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Styrelser i ägarledda företag

I veckans krönika kan du läsa om vilka frågor som är särskilt viktiga att tänka på när en styrelse ska utses. Hur tillsätts rätt personer och när bör det finnas en styrelse? 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Anställningsavtal
Arbetsordning, arbetsfördelning och instruktioner