VECKANS KRÖNIKA

Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar

Om en olycka eller skada inträffar på arbetsplatsen behöver du som arbetsgivare vidta åtgärder. I veckans krönika får du veta mer om vad du behöver göra i olika situationer. 

Ansvar vid arbetsskada
Arbetsskador ska alltid anmälas till Försäkringskassan. Med arbetsskada avses en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycksfall eller på annat sätt orsakats av arbetet eller en skada som har inträffat på väg till eller från arbetet.

Du behöver som arbetsgivare utreda vad som hänt och när. Du ska sedan skyndsamt anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. 

Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen ska du också meddela honom eller henne om att en arbetsskadeanmälan har gjorts. Du ska ge ombudet en kopia av anmälan. 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har gemensamt upprättat ett formulär för anmälan av allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskador. Webbplatsen heter www.anmalarbetsskada.se.

Ansvar vid allvarliga olyckor och allvarliga tillbud
Som arbetsgivare ska du utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om dödsfall eller svårare personskada som har inträffat i samband med arbetets utförande.

Som arbetsgivare ska du också utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Exempel på vad som utgör allvarliga tillbud framgår av Arbetsmiljöverkets hemsida. 

Ovanstående krav framgår av arbetsmiljölagen. Anmälan ska göras utan dröjsmål, vilket innebär att anmälan om möjligt ska göras samma dag. 

Det är du som arbetsgivare som ska bedöma huruvida ett visst tillbud eller en skada är så allvarlig att den behöver anmälas till Arbetsmiljöverket. Om du känner dig osäker är det i regel bättre att anmäla händelsen än att inte göra det. 

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har gemensamt upprättat ett formulär för anmälan av allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskador. Webbplatsen heter www.anmalarbetsskada.se.

Utred händelsen
Oavsett vad som hänt och hur allvarlig händelsen kan anses vara måste du alltid utreda vad det är som har inträffat och varför. När, var och hur hände det? Fanns det något som hade kunnat hindra det inträffade? Vad behöver göras för att det inte ska hända igen? Kan något liknande hända på annan plats i företaget?

Utred rutinerna på arbetsplatsen 
När en arbetsskada, allvarlig olycka eller allvarligt tillbud har inträffat behöver du ställa dig frågan om arbetsmiljön är tillräckligt säker. Har ni gjort tillräckligt? Hur ofta undersöks arbetsmiljön? Har arbetstagarna fått delta i arbetet? Finns det instruktioner för hur farligt arbete ska utföras? Har några åtgärder vidtagits med anledning av tidigare utförda arbetsmiljöutredningar? 

Som arbetsgivare ska du säkerställa att du efterlever Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna gäller för alla arbetsgivare och handlar om att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att olyckor och ohälsa kan förebyggas. Genom att göra detta minskar du riskerna för att arbetstagare skadas på arbetsplatsen. Glöm inte att även andra regler kan gälla beroende på typ av verksamhet och bransch. 


VECKANS NYHET

Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö

Hittills i år har det inträffat ovanligt många dödsolyckor på arbetsplatser. Faktum är att det är det största antalet på över tio år under samma period enligt Arbetsmiljöverket. Som arbetsgivare finns det mycket att göra för att förhindra arbetsplatsolyckor.

LÄS MER >

VECKANS TIPS

Datainspektionen granskar specifika branscher

Datainspektionen har gjort en tillsynsplan gällande granskningar för 2019 och 2020. Enligt planen kommer myndigheten att granska ett antal prioriterade områden där det finns särskild risk för att den enskildes rättigheter kan kränkas. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö