VECKANS KRÖNIKA

Vad är ett skuldebrev och vad används det till?

Det finns flera olika former av skuldebrev. De vanligaste formerna är enkla respektive löpande skuldebrev, som båda regleras i lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen). Vad ett skuldebrev är framgår inte av lagen, men det är fråga om en skriftlig handling, i vilken en viss person utfäster sig att betala ett penningbelopp. Innehavaren av ett skuldebrev kan därför genom att uppvisa skuldebrevet för gäldenären (den betalningsskyldige) och kräva denne på betalning.

Vad används skuldebrev till? 

Gäldenären kan utfärda ett skuldebrev som betalning, till exempel för ett penninglån eller för köp av en vara. Gäldenären överlämnar därefter skuldebrevet till borgenären (den som har rätt att uppbära betalning enligt skuldebrevet). Genom skuldebrevet kan borgenären enkelt bevisa att gäldenären har en skuld. 

Av skuldebrevet kan de närmare detaljerna för betalning framgå, till exempel eventuell ränta på kapitalbeloppet samt tid och plats för betalning. Om gäldenären gör en avbetalning enligt skuldebrevet har denne i regel rätt att anteckna detta på skuldebrevet. När gäldenärens skuld är slutreglerad har gäldenären rätt att återfå skuldebrevet av borgenären.

Indelningen i enkla och löpande skuldebrev 

Ovanstående kan sägas gälla för såväl enkla som löpande skuldebrev, men det finns vissa betydelsefulla skillnader mellan de båda formerna. Det är vem som är angiven som borgenär i skuldebrevet som avgör om det är fråga om ett enkelt eller ett löpande skuldebrev. Enkla skuldebrev är sådana som är utställda ”till viss man”, det vill säga till en viss namngiven person.

Antag att följande står skrivet på skuldebrevet - Till Carl Carlsson betalar Anna Andersson vid anfordran 30 000 kronor.

I exemplet är det Carl Carlsson som är ”viss man”. Två eller fler personer tillsammans kan också vara angivna som borgenärer. Det är ändå fråga om ”viss man”. Inom begreppet faller givetvis även kvinnor. Även företag kan vara angivna som ”viss man”.

Löpande skuldebrev däremot kan vara av två slag – orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Med orderskuldebrev avses att en viss person är namngiven med tillägget ”eller order”.

Antag att följande står skrivet på skuldebrevet - Till Carl Carlsson eller order betalar Anna Andersson vid anfordran 30 000 kronor.

I exemplet ska betalning ske till Carl Carlsson, men Carl Carlsson kan skriva i en annan persons namn i skuldebrevet, som då blir ny borgenär och betalningsmottagare. Det innebär att det är den nya borgenären som kan kräva Anna Andersson på betalning. 

Innehavarskuldebrev däremot är ställda till innehavaren av skuldebrevet - Till innehavaren av detta skuldebrev betalar Anna Andersson vid anfordran 30 000 kronor.

Såväl enkla som löpande skuldebrev får överlåtas. Med det menas att borgenären har rätt att sälja, ge bort eller pantsätta skuldebrevet till en ny borgenär. Den mest betydelsefulla skillnaden mellan enkla och löpande skuldebrev är att de senare, men inte de förra, är avsedda för att överlåtas. Löpande skuldebrev representerar värden, som dessutom oftast löper med ränta. Det är således fråga om handlingar av värdepapperskaraktär som oftast används som handelsvaror på den finansiella marknaden. Anledningen till att borgenären vill överlåta ett löpande skuldebrev kan vara att denne behöver pengar, kanske för att satsa dem i annan egendom, eller så har borgenären blivit erbjuden ett bra pris i förhållande till risken för att inte få betalt enligt skuldebrevet.

Enkla skuldebrev fungerar däremot främst som ett skulderkännande, det vill säga ett bevis på att gäldenären häftar i skuld till borgenären. Det är tillåtet att överlåta enkla skuldebrev, trots att sådana inte är avsedda för det. Skuldebrevslagen tillämpas inte endast på skuldebrev. Bestämmelserna om enkla skuldebrev tillämpas även på fordringar och förmögenhetsrättsliga rättigheter i största allmänhet, till exempel leverantörsfakturor, avbetalningskontrakt och muntliga fordringar. Det innebär att kunskap om skuldebrevslagen är mycket värdefull i det praktiska affärslivet. 


VECKANS NYHET

Skuldebrev – vet du vad som gäller?

Ett skuldebrev är en form av betalningsmedel som numera inte är lika vanligt förekommande som förr. Det i kombination med att reglerna är svårförståeliga gör att många inte förstår innebörden av och riskerna med att utfärda ett skuldebrev. Ska det vara löpande eller enkelt? Vad ska det egentligen innehålla? Hur ska det utformas? Vilka risker utsätter man sig för? 

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vilken typ av skuldebrev bör du använda?

Vilken typ av skuldebrev som passar dig och dina behov bäst beror förstås på omständigheterna och syftet med skuldebrevet. Något förenklat utfärdas löpande skuldebrev till borgenärens fördel medan enkla skuldebrev är säkrare för gäldenären.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Skuldebrev