VECKANS NYHET

Förebygg stressrelaterad ohälsa och minska dina kostnader

Stress och psykiska påfrestningar är mycket vanligt förekommande besvär på arbetsplatser, och fler än hälften av alla arbetsgivare saknar strategier för att hantera detta. De senaste fem åren har sjukskrivningstalen ökat med 70 procent, och nästan samtliga är stressrelaterade. 

Problem med stress går att förebygga och hantera. Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att minska omfattningen av sjukskrivning i ditt företag. Vi har mallarna som kan hjälpa dig att komma till rätta med problematiken. 

Ta del av våra mallar Checklista förebygga stress, Checklista hantera uppkommen stress samt Checklista undvika stressrelaterad ohälsa. Fler mallar inom området hittar du här

Stress behöver inte endast vara av ondo. Det finns både positiv stress och negativ stress. Den positiva stressen uppstår när vi utsätts för utmaningar som vi uppfattar som stimulerande. Den negativa stressen kan däremot vara skadlig för hälsan och leda till sömnsvårigheter, magont och försämrad koncentration. Negativ långvarig stress kan leda till allvarlig sjukdom. 

Det viktigaste du som arbetsgivare kan göra är att minska eller helst eliminera de faktorer som framkallar stress på arbetsplatsen. Stresshantering underlättar också och kan bestå av någon form av motion eller avspänningsteknik. 


VECKANS GÅVA

Ta del av våra enkäter om stressymtom och stressfaktorer

Våra enkäter hjälper dig att att mäta stressnivån på arbetsplatsen så att du och dina medarbetare blir medvetna om hur stressnivån ser ut för tillfället. Som chef får du ett underlag som hjälper dig vid exempelvis medarbetarsamtal. Du får också vägledning i vilka stressfaktorer som behöver åtgärdas på arbetsplatsen. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Så här kan du påverka din stressrespons

Stressforskningen har bland annat kommit fram till att det inte är stressen utan bristen på återhämtning som bränner ut oss och att det inte är stressorerna, utan vårt förhållningssätt till stressorerna som avgör vår upplevelse av stress. I vårt PM om evidensbaserad stresshantering kan du läsa om hur du kan påverka din stressrespons. 


LÄS MER >