VECKANS GÅVA

Ta del av våra enkäter om stressymtom och stressfaktorer

Våra enkäter hjälper dig att att mäta stressnivån på arbetsplatsen så att du och dina medarbetare blir medvetna om hur stressnivån ser ut för tillfället. Som chef får du ett underlag som hjälper dig vid exempelvis medarbetarsamtal. Du får också vägledning i vilka stressfaktorer som behöver åtgärdas på arbetsplatsen. 

Låt medarbetarna först fylla i mallen Enkät stressfaktorer. Dokumentmallen fungerar på så vis att du som chef fyller i grunduppgifter i frågeformuläret varefter du skriver ut det antal blad som ska användas i undersökningen. Sedan ska varje medarbetare besvara frågeformuläret och lämna in det till sin chef. Samma sak ska sedan göras med mallen Enkät stressymtom. 

Det är viktigt att vara medveten om att frågeformulären inte ska användas som vetenskapliga tester utan är tänkta att användas som ett grovt första instrument. Formulären ger en indikation på huruvida personen ifråga har stressymtom och vilka stressfaktorer som finns. 

Klicka här för att ladda ned mallen Enkät stressymtom.

Klicka här för att ladda ned mallen Enkät stressfaktorer


VECKANS NYHET

Förebygg stressrelaterad ohälsa och minska dina kostnader

Stress och psykiska påfrestningar är mycket vanligt förekommande besvär på arbetsplatser, och fler än hälften av alla arbetsgivare saknar strategier för att hantera detta. De senaste fem åren har sjukskrivningstalen ökat med 70 procent, och nästan samtliga är stressrelaterade. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Så här kan du påverka din stressrespons

Stressforskningen har bland annat kommit fram till att det inte är stressen utan bristen på återhämtning som bränner ut oss och att det inte är stressorerna, utan vårt förhållningssätt till stressorerna som avgör vår upplevelse av stress. I vårt PM om evidensbaserad stresshantering kan du läsa om hur du kan påverka din stressrespons. 


LÄS MER >
LÄS ÄVEN