VECKANS FRÅGA

1 till 10 anställda – dessa mallar behöver du

Här nedan kan du läsa vilka mallar du behöver om din verksamhet har mellan 1 och 10 anställda. Översikten visar endast generella krav, dvs. krav som gäller för alla typer av verksamheter oavsett inriktning. För vissa typer av verksamheter finns det branschspecifika regler. Ibland finns även särskilda regler enligt kollektivavtal. Dessa typer av eventuella särregleringar beskrivs inte i denna översikt.

Oavsett antal anställda

Oavsett om du har anställda eller ej finns det regler i såväl lagar, föreskrifter som andra författningar som du måste följa. Här följer några få exempel på mallar som du kan använda för att efterleva några av de skyldigheter du har som företagare. 

Minst 1 anställd

Om du har minst en anställd i verksamheten behöver du enligt lag, föreskrift eller annan författning åtminstone ha följande

 • Riktlinjer och rutiner för kränkande särbehandling.
 • Riktlinjer och rutiner för hur diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras.
 • Riskbedömningar avseende arbetsmiljön (systematiskt arbetsmiljöarbete).
 • Handlingsplaner för hur arbetsmiljön kan förbättras.
 • Skriftliga instruktioner för riskfyllt arbete (arbetsmiljö).
 • Brandinstruktioner (i förekommande fall). För vissa ämnen kan särskilda regler finnas.
 • Dokumentation för brandskyddet i verksamheten.

Detta måste du göra om du har åtminstone en anställd i verksamheten. Det finns däremot inte någon skyldighet att dokumentera arbetet.

 • Bedriv ett arbete för ökad jämställdhet samt motverka diskriminering i verksamheten.
 • Säkerställ brandskydd samt genomförande av brandövning.
 • Gör en lönekartläggning varje år.
 • Upprätta rutiner för första hjälpen samt krisstöd.

Vilka av DokuMeras mallar kan användas?

Minst 5 anställda

Om du har minst 5 anställda i verksamheten måste du följa det som framgår ovan i denna översikt. Du måste också utse ett skyddsombud när arbetsplatsen har minst fem anställda.

Vilka av DokuMeras mallar kan användas?

Minst 10 anställda

Om du har minst 10 anställda i verksamheten måste du följa det som framgår ovan i denna översikt.

Om du har minst 10 anställda i verksamheten behöver du dessutom enligt lag, föreskrift eller annan författning åtminstone ha följande 

 • En drogpolicy, dvs. rutiner och riktlinjer avseende droganvändning och andra former av missbruk.
 • En arbetsmiljöpolicy.
 • En delegering av uppgifter avseende arbetsmiljö.
 • Rutiner för hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas och vem som ska göra vad.
 • En dokumentation av arbetet med lönekartläggning.
 • Uppföljning av arbetsmiljöarbetet, handlingsplaner m.m.
 • Rutiner, riktlinjer och mål avseende rehabilitering, sjukdom, krisstöd m.m.
 • Riktlinjer och rutiner avseende krisstöd och första hjälpen.

Vilka av DokuMeras mallar kan användas?


VECKANS NYHET

Lagstadgade dokument – har du alla?

Som företagare måste du alltid säkerställa att du följer vid var tid gällande lagar och regler. Dessa är mycket omfattande, såväl till antalet som tiden det tar att följa dem. Därför har vi upprättat en översikt över vilka dokument du behöver för att efterleva många av de krav som ställs på dig utifrån antalet arbetstagare i verksamheten. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Fler än 10 anställda – dessa mallar behöver du

Här nedan kan du läsa vilka mallar du behöver om din verksamhet har fler än 10 anställda. Översikten visar endast generella krav, dvs. krav som gäller för alla typer av verksamheter oavsett inriktning. För vissa typer av verksamheter finns det branschspecifika regler. Ibland finns även särskilda regler enligt kollektivavtal. Dessa typer av eventuella särregleringar beskrivs inte i denna översikt.

LÄS MER >