VECKANS KRÖNIKA

Sju oumbärliga strategier för effektivare grupper

En person kan uträtta mycket, men en grupp av människor kan nå hur långt som helst under rätt förutsättningar. För att en grupp ska bli effektiv krävs att man vet i vilken fas gruppen är och att man arbetar systematiskt för att nå den produktiva fasen.

Här är min tolkning av grupputvecklingsmodellen FIRO* och sju oumbärliga strategier för att snabbt bli samspelta och effektiva som grupp.

Tillhöra gruppen eller inte?

I denna fas befinner sig hela gruppen när en eller flera gruppmedlemmar är nya. Alla agerar artigt, avvaktande och försiktigt. Fokus är på att lära känna varandra. Vill och får den nye gruppmedlemmen tillhöra gruppen? Gruppen fungerar i bästa fall på omkring 50% av sin kapacitet.

Rollsökningsfasen

När alla känner varandra på ytan är det dags att etablera roller. Hur mycket inflytande och bestämmanderätt har varje enskild gruppmedlem i förhållande till de andra? Artigheternas tid är över och stämningen är ofta turbulent och konfliktfylld. Rollsökandet stjäl mycket energi och gruppen utnyttjar bara cirka 20-25% av sin potential.

Produktionsfasen

När rollerna är etablerade kan gruppen släppa prestigen och börja arbeta som ett team. Man lär känna varandra på djupet och utvecklar nära relationer. Här uppnår gruppen sin fulla potential, med upp till 100% produktivitet och gott samarbete.

Förändring medför tillbakagång. Varje stor förändring i arbetsgruppen medför en tillbakagång i utvecklingen till rollsökningsfasen eller tillhörafasen. Utlösande faktorer kan vara en ny gruppmedlem, nya arbetsuppgifter eller en ny organisation. Det gäller att arbeta medvetet och systematiskt för att snabbt komma till produktionsfasen.

7 oumbärliga strategier för att bli en produktiv grupp:

  • Avsätt tid för att lära känna varandra
  • Definiera roller tydligt och långsiktigt
  • Fastställ rutiner för att snabbt fasa in/fasa ut personer
  • Skapa tydliga kommunikationsvägar och kommunikationsrutiner
  • Ge utrymme för nya personer att ta plats och peppa dem när de gör misstag
  • Ge övervägande positiv feedback. Grupper som fokuserar på det negativa är mindre produktiva.
  • Anpassa ledarskapet efter gruppens behov: ge tydliga direktiv i tillhörafasen, definiera roller och låt gruppen lösa problemen i rollsökningsfasen, och uppmuntra självständighet i produktionsfasen.

* FIRO = Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Modell framtagen av Will Schutz och utvecklad av Susan Wheelan.

Ulric Rudebeck har omfattande erfarenheter inom olika chefs- och ledningsutvecklingsområden. De är förvärvade genom egen direkt erfarenhet som chef och som organisations- och ledarskapskonsult. Omfattande studier och egen utveckling, bl.a. dokumenterad i fyra böcker inom området, har kompletterat den praktiska erfarenheten och ger en gedigen grund. Du kan läsa mer om Ulric Rudebeck och hans arbete på hans hemsida.


VECKANS NYHET

Ledarskap – nytt ämnesområde på DokuMera

Vikten av ett effektivt ledarskap kan inte nog understrykas. Du har säkert hört att ett företag aldrig blir bättre än sina medarbetare. Ledarskapet är av stor betydelse för det mesta i verksamheten, och hur ditt företag utvecklas beror i stor utsträckning på hur du sköter ditt ledarskap.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar hos DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom bland annat arbetsrätt och ledarskap. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Ledarskap