VECKANS KRÖNIKA

Ledarskap vs management

De senaste 20 åren har affärsvärlden, i och med digitaliseringen, genomgått en revolutionerande förändring. Teknologiutveckling och samhällsutveckling i stort har bland annat lett till e-handel, virtuella team och ytterligare globalisering.

Den allt mer flukturerande ekonomiska utvecklingskurvan med återkommande kriser har satt tryck på företagsvärlden att göra alltmer med mindre resurser. Snabb respons, flexibilitet och resilians är nya ledord för överlevnad. En ”hålla-strategi” är dömd att misslyckas.

Alla dessa förändringar ställer nya och högre krav på ledarskapet. Ledare behöver vara av världsklass idag för att skapa och styra hållbara verksamheter och företag. Ledarskap definieras vanligen som ”att leda aktiviteter eller resultat av aktiviteter i syfte att nå ett mål”. Ledarskap står i kontrast till management som kan definieras som ”att få saker gjorda genom andra”. Ledarskap innebär ”att få andra att vilja göra det”. Ledarskap är alltså förknippat med motivation och påverkan i syfte att få andra individer till handling.

Management associeras ofta med produktivitet, ordning och reda, processer och effektivitet. Ledarskap däremot behövs i tider av turbulens, transformation och förändring. Det engelska ordet leadership kommer från ordet lithan, vilket betyder ”att gå en väg, speciellt genom att gå först”. Ledarskap bygger således på att gå först, vara en rollmodell och påverka andra genom sitt handlande och kommunikation. Ledarskap kan beskrivas som förmågan att involvera andra för att nå ett mål.

Framgångsrika ledare bygger sin förmåga att involvera andra på sin förmåga att skapa förtroende. Förtroende är svårfångat men kan definieras enligt följande formel:

F =         S+A+AL+R

             --------------- 

                  SF 

S: Sårbarhet
A: Acceptans
AL: Aktivt Lyssnande
R: Rättskaffens
SF: Självfokusering

S: Sårbarhet

A: Acceptans

AL: Aktivt Lyssnande

R: Rättskaffens

SF: Självfokusering

S: Sårbarhet

A: Acceptans

AL: Aktivt Lyssnande

R: Rättskaffens

SF: Självfokusering

dgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgdgd

F representerar Förtroende, dvs. tillit och tilltro. Förtroende är någonting annat än att tycka om någon. Förtroende innebär en villighet att i någon bemärkelse lämna över sig till en annan människa, att lita på någon – även i mer eller mindre tidsbegränsade professionella relationer. Det handlar om att våga följa någons råd, att släppa kontrollen och överlämna sig till en annan person – och då krävs att vi kan lita på att personen vill oss väl, är kompetent och engagerad i sin uppgift.

S står för Sårbarhet. Att visa mod innebär att göra saker som får en att känna sig sårbar. Sårbarhet innebär att utsätta sig för osäkerhet, risk och emotionell exponering. Sårbarhet handlar om att exponera sig och göra sig synlig. Rädsla för att bli dömd av andra människor leder dock ofta till att vi ikläder oss en rustning som ska skydda oss. En rustning eller en skyddsstrategi kan bestå av exempelvis perfektionism, cynism, reflexmässig opposition eller likgiltighet.

A står för Acceptans. Acceptans innebär att acceptera sina upplevelser och att våga låta negativa känslor vara närvarande istället för att fly från dem. Man ska lära sig att ändra sitt förhållningssätt till sina negativa känslor och tankar och att vara öppen, icke-dömande och nyfiken eller intresserad. 

AL står för Aktivt Lyssnande och är en kombination av inre och fokuserat yttre lyssnande. Du är närvarande och lyssnar både till vad sändaren säger och till dig själv, dina sinnen och din intuition. När du lyssnar aktivt tar du hänsyn till sådant som kanske sägs mellan raderna.

R står för Rättskaffens och Rättframhet, dvs. egenskaper som rättvis, opartisk, objektiv, saklig, sann, korrekt, rättsinnig, korrekt, naturlig och öppen.

SF betyder Självfokusering, dvs. uppmärksamhet som är inriktad på egna tankar, känslor, motiv och reaktioner till skillnad från uppmärksamhet inriktad på någon i omvärlden. Självfokusering kan jämställas med egoism. Det som sägs och görs är enbart till gagn för dig själv. Du bedömer andras handlingar enbart efter hur de påverkar dig. Du har en ovilja att förändra beteende och en oro över hur andra uppfattar dig.

Med vetskap om matematik vet man att om täljarna (S+A+AL+R) ökar så ökar kvoten, dvs. Förtroendet (F). Om nämnaren (SF) minskar så ökar kvoten. Om SF minskar med lika stor enhet som täljarna ökar så ökar Förtroendet mer. 

I syfte att skapa ett högt förtroende är det en bra ledarstrategi att hålla självfokuseringen på en mycket låg nivå. Genom att fokusera mer på dina medarbetare kan de prestera optimalt samtidigt som du motverkar upplevelsen av att du agerar för egen vinning.

Att vara en ledare kan sammanfattas med förmågan att uttrycka en vision, påverka andra för att uppnå resultat, uppmuntra teamsamarbete och vara ett exempel.


VECKANS FRÅGA

Vad är tillförlitlighet, trovärdighet, förtroende och tillit?

Tillförlitlighet är dock inte den enda grunden för att anse att en person är trovärdig. Känner man att en person är trovärdig kan man känna förtroende för denna person. Men förtroende betyder inte bara att man anser personen som trovärdig, i begreppet förtroende ligger också en positiv värdering av personen. Frågan är om man kan anse att en person är trovärdig utan att känna förtroende för honom eller henne. 

LÄS MER >

VECKANS NYHET

Motivation och ledarskap – så hänger det ihop

Ledarskap och motivation hänger nära samman med varandra. En skicklig ledare har förmågan att motivera sina medarbetare och leda verksamheten framåt. Nu har DokuMera mallar om både motivation och ledarskap så att du kan förbättra ditt ledarskap och medarbetarnas motivation.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Ledarskap
Styrelsearbete