VECKANS KRÖNIKA

Vad ska en hållbarhetspolicy innehålla?

En bra grund för företagets hållbarhetsarbete är att upprätta en hållbarhetspolicy. Policyn är ett slags styrdokument för företagets hållbarhetsarbete på så sätt att den ger uttryck för hur företaget arbetar för att hantera olika risker. 

Det finns inga regler om hur en policy ska utformas eller vad den ska innehålla. I fråga om en hållbarhetspolicy är det viktigt att den är tydlig och innehåller strategiska mål, vilka ska relatera till företagets affärsområden. Genom policyn ska det vara möjligt att förstå hur hållbarhetsarbetet bedrivs och vilka värderingar företaget har i fråga om hållbarhet.

Hållbarhet är ett omfattande område, och du behöver därför identifiera vilka områden företaget särskilt ska jobba med. För att avgöra detta kan det vara klokt att göra en intressentdialog och en väsentlighetsanalys. Målen i policyn bör vara formulerade på sådant sätt att de är möjliga att jobba utifrån, dvs. målen behöver vara konkreta. 

När du formulerar innehållet i din policy bör du utgå dels från dina intressenters behov och dels din värdegrund. Om det finns särskilda krav eller riktlinjer i den bransch du är verksam inom kan detta underlätta vid den närmare utformningen av policyn. Det finns sju ansvarsprinciper som företag ska arbeta efter, vilka kan utläsas av den vägledande standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Det är fråga om 

 • Ansvar
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för intressenternas intressen
 • Respekt för rättsstatens principer
 • Respekt för internationella uppförandenormer
 • Respekt för de mänskliga rättigheterna

Ta ställning till hur dessa principer berör dig och dina intressenter. 

När du beskriver ditt hållbarhetsarbete bör du tänka på att hållbarhet innefattar frågor om hållbarhet inom olika delar av verksamheten. Det kan exempelvis vara fråga om det ansvar företaget tar för

 • Ekonomi
 • Miljö
 • Samhälle
 • Leverantörer
 • Anställnings- och arbetsförhållanden

Detta är endast några få exempel, och alla är kanske inte relevanta för din verksamhet. Vad som är relevant och inte kommer du att märka när du gör intressentdialogen och väsentlighetsanalysen. 

När du väl har upprättat policyn bör du säkerställa att dina intressenter får kännedom om den. Du kan exempelvis publicera den på din hemsida. Det är också viktigt att du förankrar den bland företagets medarbetare så att alla strävar efter samma mål. 

Ta del av DokuMeras Hållbarhetspolicy så har du en bra grund att stå på när du ska utarbeta företagets hållbarhetspolicy. 


VECKANS NYHET

Hållbarhet - allt viktigare för både konsumenter och företag

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga för konsumenter. En undersökning visar att 73 % av Sveriges konsumenter i någon mån påverkas av frågor om hållbarhet när de beslutar sig för att köpa en vara eller tjänst. Som företagare blir det därför viktigare och viktigare att visa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor och därmed bidrar till en hållbar värld.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi nya mallar inom informationssäkerhet. Klicka här för att se vilka mallar som nyligen har publicerats på vår hemsida. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Hållbarhet
LÄS ÄVEN