VECKANS FRÅGA

Ansvar vid hot och våld

Vem bär egentligen ansvaret för arbetsmiljön i fråga om hot och våld? Det övergripande ansvaret har arbetsgivaren som ska ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker för ohälsa på grund av hot och våld. 

Om organisationen är stor kan det vara svårt att arbeta ensam med arbetsmiljöfrågorna, vilket innebär att du behöver fördela arbetsmiljöuppgifter till de personer som har de bästa möjligheterna och förutsättningarna att genomföra arbetsmiljöarbetet. Den som har ett arbetsmiljöansvar ska bland annat utreda vilka risker som finns samt genomföra åtgärder för att förebygga riskerna. Åtgärderna ska kontinuerligt följas upp. 

Som arbetstagare ska du medverka i arbetsmiljöarbetet samt delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det innebär bland annat att du behöver följa de rutiner och instruktioner som finns. Du behöver också använda de skyddsanordningar som behövs samt iaktta försiktighet i syfte att undvika och förebygga ohälsa eller olycksfall. 

Som skyddsombud ska du bevaka arbetsmiljön samt delta i företagets arbetsmiljöarbete. Som skyddsombud ska du också begära de åtgärder som behöver vidtas av arbetsgivaren för att undanröja risker. 

Ta gärna del av DokuMeras mallar om arbetsmiljö för att hålla koll på vilka skyldigheter du har. Du finner mallarna här


VECKANS NYHET

Förebygg hot och våld på arbetsplatsen

Hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. I många branscher känner sig alltfler utsatta för hot och våld av olika slag. Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar att såväl förebygga som hantera hot och våld på arbetsplatsen. 

LÄS MER >

VECKANS KRÖNIKA

Hot och våld – vad gäller?

I veckans krönika kan du läsa en sammanfattning av vilka regler som gäller. Hur kan man som arbetsgivare bedriva ett förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld på arbetsplatsen? 

LÄS MER >