VECKANS TEST

Testa din självkänsla med vår mall

Rosenbergs test är ett etablerat psykometriskt test som mäter graden av självkänsla genom tio påståenden bestående av negativa och positiva känslor gällande självet. Testet besvaras på en likertskala som är graderad från ett till fyra där de fyra alternativen motsvarar: ”instämmer inte alls”, ”instämmer inte, ”instämmer” och ”instämmer helt”. När deltagaren ”inte instämmer alls” tilldelas poängen ett och när deltagaren ”instämmer helt” tilldelas poängen fyra. Hälften av frågorna är omvända och för dem gäller det motsatta.

Ett högt värde på testet indikerar en hög grad av självkänsla och ett lågt värde indikerar en låg grad av självkänsla. När resultatet på testet beräknas summeras värdena på respektive påstående och detta ger en totalsumma som kan variera mellan 10 och 40 poäng. Deltagare vars testresultat hamnar inom spannet 25 till 35 poäng anses inneha en normal nivå av självkänsla, medan deltagare som hamnar på en lägre poäng än 25 anses ha en låg grad av självkänsla. De deltagare som hamnar över 35 poäng anses ha en hög grad av självkänsla.

Fördelar med hög självkänsla är att det förbättrar initiativförmågan och gör individer mer öppna för nya erfarenheter. Det har även en stark koppling till glädje, lycka och andra positiva känslor. Hög självkänsla ökar uthålligheten, med det menas att individer med hög självkänsla klarar misslyckanden vid upprepande tillfällen utan att slås ned av detta. Individer med hög självkänsla är mindre känsliga för negativ kritik, särskilt om kritiken inte stämmer överens med deras positiva självbild. Hög självkänsla gör att individer är tryggare med att tala inför grupp och även att kritisera grupper, individer och beteenden.

Klicka här för att ta del av vår mall, så att du kan testa din självkänsla. 


VECKANS NYHET

Din självkänsla kan vara en viktig del av din framgång

Självkänsla kan spela en viktig roll för din motivation och framgång. Låg självkänsla kan hålla dig tillbaka från att lyckas professionellt eftersom du inte tror dig kunna nå framgång. Att ha en hälsosam självkänsla kan däremot hjälpa dig eftersom du navigerar livet med en positiv och självsäker attityd. Med ett självsäkert beteende blir det lättare att uppnå dina mål. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi många nya mallar på engelska. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar på engelska.

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Självkänsla