VECKANS NYHET

Har du koll på din dokumentation gällande brandskydd?

Som ägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad eller annan anläggning ska du enligt lagen om skydd mot olyckor bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär bland annat att du i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. 

Ett led i det systematiska brandskyddsarbetet är att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. DokuMera har mallarna du behöver för att fullgöra dina lagstadgade skyldigheter. Ta del av vår brandskyddspolicy och checklista systematiskt brandskyddsarbete för att påbörja ditt brandskyddsarbete. Andra mallar om brandskydd finner du här

Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, ska i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. Du kan läsa mer om det praktiska brandskyddsarbetet i veckans krönika. 


VECKANS KRÖNIKA

Praktiskt brandskyddsarbete – så här gör du

Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har utfärdat allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. Det är dessa du kan läsa om i veckans krönika.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vilka typer av brandskyddsåtgärder finns det?

Det finns många olika brandskyddsåtgärder att vidta. Alla åtgärder passar inte för alla verksamheter, byggnader eller anläggningar. Oavsett vilka åtgärder som krävs i ditt fall finner du exempel på vanligt förekommande brandskyddsåtgärder nedan. 

LÄS MER >