VECKANS KRÖNIKA

Praktiskt brandskyddsarbete – så här gör du

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. De åtgärder som avses kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Exempel på åtgärder av teknisk natur är anskaffande av utrustning för brandsläckning. Exempel på åtgärder av organisatorisk natur är utbildning och information. Du finner fler exempel i veckans fråga i detta nyhetsbrev. 

För att efterleva de krav som ställs är det av vikt att bedriva såväl ett systematiskt som kontinuerligt brandskyddsarbete under hela byggnadens eller anläggningens användningstid. Brandskyddet bör dokumenteras. 

Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har utfärdat allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete. Det är dessa du kan läsa om i veckans krönika. 

Varför behövs ett systematiskt brandskyddsarbete?  

För att det systematiska brandskyddsarbetet ska bli så verkningsfullt som möjligt är det av stor vikt att ägare och nyttjare av byggnader och andra anläggningar har kunskap om sitt brandskydd. Det handlar inte endast om att vidta enskilda brandskyddsåtgärder, utan om att förstå hur olika brandskyddsåtgärder samverkar och bidrar till att minska riskerna. 

Enstaka kontroller av hur utförda brandskyddsåtgärder fungerar ger ej svar på hur brandskyddet fungerar mellan kontrollerna. Därför är det av vikt att bedriva ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete och utgå från de brandrisker som finns. Om du arbetar på sådant sätt kommer du du att underhålla och utveckla dina kunskaper om brandskydd. 

Hur omfattande bör det systematiska brandskyddsarbetet vara?

Omfattningen styrs av den verksamhet som bedrivs samt hur den utvecklas och förändras. Det är nödvändigt att kommunicera med den eller de som äger, nyttjar eller vistas på objektet för att få kännedom om omfattningen. 

Det systematiska brandskyddsarbetet bör vara inriktat såväl på förebyggande åtgärder som åtgärder som planeras i händelse av inträffad brand. Ägare och nyttjanderättshavare bör därför fortlöpande vidta åtgärder för att eliminera eller minska risken för brand. 

Bedömningen av huruvida brandskyddet är tillräckligt bör omfatta byggnadens och verksamhetens samtliga brandskyddsåtgärder, vilka ska vägas mot de brandrisker som har identifierats. 

Måste brandskyddet dokumenteras? 

Huvudregel

I de allra flesta fall krävs ingen lagstadgad dokumentation gällande brandskyddet, men för varje byggnad eller anläggning bör det finnas dokumentation av sådan omfattning som möjliggör kontroll av att brandskyddsåtgärder vidtagits och att åtgärderna är funktionsdugliga. 

Vad gäller enklare byggnader och anläggningar med låg brandrisk och där det bedrivs verksamhet som inte ställer särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder behöver någon skriftlig dokumentation inte upprättas. I sådana situationer räcker det ofta med att kommunicera det systematiska brandskyddsarbetet med dem som berörs av det. 

Undantag

Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av br andskyddet, ska däremot i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Huruvida skriftlig dokumentation krävs eller ej styrs av flera faktorer av vilka byggnaden, verksamheten och organisationen tillsammans eller var för sig utgör de viktigaste. Om byggnaden eller anläggningen i fråga omfattas av någon av nedanstående fyra kriterier bör det finnas skriftlig dokumentation. 

1. Byggnad 

Om du inte med enkelhet kan beskriva generella brandskyddsåtgärder för din byggnad eller anläggning kan det vara en indikation på att skriftlig dokumentation krävs. Det kan vara fråga om brandskyddsåtgärder som kräver speciellt underhåll, där det krävs automatiska eller manuella styrningar av brandskyddsinstallationer eller som är kulturhistoriskt värdefulla. Några exempel är stora, höga, djupa eller komplexa byggnader. 

2. Verksamhet 

Vad gäller de byggnader och anläggningar där det bedrivs verksamhet som medför stor risk för uppkomst av brand eller för spridning av brand bör skriftlig dokumentation upprättas. Det gäller även byggnader och anläggningar som omfattar stora personantal, omfattar sovande personer med dålig lokalkännedom, ofta förändras eller kan medföra att utrymningsvägar blockeras. Exempel på sådana byggnader och anläggningar är samlingslokaler, skolor, hotell, industrier och sjukhus. 

3. Organisation 

En del byggnader och anläggningar förutsätter en organisation där flera personer är engagerade i såväl utformning som upprätthållande av det systematiska brandskyddsarbetet. Det är fråga om byggnader och anläggningar där det krävs ett aktivt deltagande av personalen eller där brandskyddet i stor utsträckning är avhängigt ett fungerande samarbete mellan personalen. Några exempel är butiksgallerier, skolor, hotell och konsert- och idrottsarenor. 

4. Övrigt 

Ibland kan det vara nödvändigt att beakta även omkringliggande verksamheters risker. Dessa kan medföra större krav på brandskyddet i den egna byggnaden, verksamheten eller organisationen. Det kan exempelvis vara fråga om närhet till verksamheter som hanterar brandfarliga eller explosiva varor. 

Vad ska dokumentationen innehålla?  

Vad dokumentationen ska innehålla beror på de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. Nedanstående generella riktlinjer, vilka är hämtade från Räddningsverkets allmänna råd, kan dock tas till utgångspunkt för dokumentationen. 

− Generell beskrivning av byggnaden. Beskrivningen bör visa byggnadens läge, utformning och i vissa fall ingående byggmaterial. För kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör dess kulturhistoriska värde beskrivas samt i förekommande fall var särskilt värdefulla inventarier finns placerade. 

− Generell beskrivning av verksamheten och dess risker. Beskrivningen bör i text eller på en skiss visa var olika verksamheter bedrivs i objektet för att det ska kunna vara möjligt att följa hur riskerna förändras. 

− Ansvarsfördelning för brandskyddet. Organisation och instruktioner för ansvar, kontroller och underhåll, samt organisation och instruktioner vid brand bör redovisas. 

− Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder. Byggnaders och installationers utformning och funktion och hur de förväntas hanteras vid en eventuell brand bör redovisas. 

− Förutsättningarna för att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra en akut insats i byggnaden/verksamheten. 

− Plan för utbildning och övning, med uppgifter om vilka som ska övas/utbildas, typ av övningar/utbildning och hur ofta de ska ske. 

− Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem som är ansvarig, vilken typ av kontroll som avses och hur ofta de ska ske. 

− Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder. Skriftlig dokumentation bör ske av utförd egenkontroll, extern kontroll och eventuella planer på åtgärder. 

− Genomförd utbildning och övning. Skriftlig dokumentation bör göras över genomförd utbildning och övning. 

− Rutiner för information till hantverkare, besökare m.fl. som kan påverka eller beröras av brandskyddet i sådan utsträckning att riktad information behövs bör anges. 

− Tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor och andra tillstånd som rör brandskyddet eller är beroende av brandskyddet bör komplettera dokumentationen. 

− Genomförda och planerade förändringar i organisationen, byggnaden eller verksamheten och som påverkar brandskyddet bör framgå av dokumentationen. 

− Revision av dokumentationen. Av dokumentationen bör framgå hur, av vem och med vilka intervaller dokumentationen utvärderas, följs upp och revideras.


VECKANS NYHET

Har du koll på din dokumentation gällande brandskydd?

Som ägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad eller annan anläggning ska du enligt lagen om skydd mot olyckor bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär bland annat att du i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka.

LÄS MER >

VECKANS FRÅGA

Vilka typer av brandskyddsåtgärder finns det?

Det finns många olika brandskyddsåtgärder att vidta. Alla åtgärder passar inte för alla verksamheter, byggnader eller anläggningar. Oavsett vilka åtgärder som krävs i ditt fall finner du exempel på vanligt förekommande brandskyddsåtgärder nedan. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Brandskydd