VECKANS FRÅGA

Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?

Som arbetsgivare är det viktigt att känna till att avvikande temperaturer kan vara förenade med hälsorisker. Så länge temperaturen ligger inom det neutrala temperaturområdet, dvs. inom +10 till +30 °C, föreligger i regel inga direkta hälsorisker. Däremot kan temperaturen vara sådan att den indirekt påverkar välbefinnandet i form av bristande komfort, vilket i sig kan öka risken för olyckor samt påverka produktiviteten och effektiviteten på arbetsplatsen. Inom särskilda branscher och verksamheter är det emellertid inte ovanligt att arbete utförs i temperaturer utanför det neutrala temperaturområdet. Det förekommer bland annat inom livsmedels- och metallindustrin, men även vid utomhusarbete. I dessa sammanhang är hälsoriskerna fler.

Det finns inga allmänna regler om högsta temperatur på en arbetsplats eller om särskild sommarklädsel. Arbetsmiljölagens huvudregel är att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall - både långsiktiga och tillfälliga åtgärder.

Vilka risker finns det vid avvikande temperaturer?

När det är alltför varmt eller kallt kan det vara förenat med hälsorisker. Det går däremot inte att säga exakt vilken temperatur som är ideal, utan den kan vara något annorlunda från person till person.

Risker vid kyla

Kroppen påverkas av kyla. Om det är alltför kallt kan det resultera i en sämre arbetsförmåga, bland annat genom att förmågan att tänka och koncentrera sig försämras. Det i sin tur ökar risken för misstag och olyckor av olika slag samtidigt som den anställdes produktivitet försämras.

En annan hälsorisk är att belastningsskador av olika slag kan uppstå på grund eftersom leder och muskler kyls ned. Den som har ett kontorsarbete kan känna av detta exempelvis i nacke och axlar. När musklerna kyls ned sätts också muskelfunktionen ned, vilket ger sämre kraft och precision. Det är anledningen till att det är svårt att arbeta med kalla fingrar.

Det är med anledning av ovanstående tydligt att det finns företagsekonomiska skäl att hålla en lämplig temperatur på arbetsplatsen.

Risker vid värme

Värme är en form av belastning för kroppen, vilket innebär att hjärtat måste jobba hårdare. För det fall arbetstagaren ägnar sig åt tungt arbete alternativt arbetar i hög luftfuktighet kan sådan värme vara skadlig. Däremot är de direkta hälsoriskerna vid kontorsarbete små. Arbetsförmågan försämras, likaså uppmärksamheten och omdömet, vilket i sig ökar risken för olyckor och ohälsa. Det är därför tydligt att det även vid värme finns företagsekonomiska aspekter att beakta som har samband med arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens ansvar för klimatet på arbetsplatsen

Det är du som arbetsgivare som bär huvudansvaret för att klimatet i arbetslokalerna följer de regler som gäller. Däremot har även fastighetsägare, byggherrar och projektörer också ett visst ansvar.

Det finns ett antal föreskrifter som du i egenskap av arbetsgivare måste efterleva. Till dessa hör bland annat reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete där det framgår att arbetsgivaren ska kontrollera och åtgärda klimatet. De åtgärder som inte kan genomföras omedelbart ska tidsplaneras, exempelvis genom en årlig handlingsplan. Det finns även regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, vilka bland annat stadgar att installationer ska underhållas så att de behåller sin funktion.

Du har samma ansvar för arbetsmiljön även om du endast hyr fastigheten/lokalen som du bedriver din verksamhet i. Du kan emellertid oftast ställa krav på hyresvärden. Om uppvärmning ingår i hyresvärdens åtagande kan du i regel begära att temperaturen följer gällande regler. Om fastighetsägaren brister i detta avseende kan du ha rätt att begära ersättning eller skadestånd.

Tänk på att det är ditt ansvar som arbetsgivare att kontrollera att de lokaler där arbetstagare ska arbeta uppfyller de klimatkrav som gäller. Vill du veta mer om dina skyldigheter? Ta del av vår mall Checklista - arbetsgivarens skyldigheter vid värme och kyla på arbetsplatsen för att lära dig mer. 


VECKANS NYHET

DokuMera önskar dig en trevlig sommar!

Nu är sommaren här, och för de flesta väntar en flera veckor lång semester. Under semestern är vi många som passar på att ta tag i sådant som gnagt under året. Nu när vi är lediga vill vi kanske fokusera på att få en bättre hälsa, komma i form, sova bättre, få mer energi, umgås med familjen m.m. 

LÄS MER >

VECKANS TIPS

15 sevärda platser i Sverige som du inte får missa

Ska du ut och resa i sommar? I så fall är du inte ensam, även om många just i år kommer att avstå från att resa utomlands. Intresset för en så kallad hemester eller svemester, dvs. en semester som tillbringas i hemmet, i närheten av hemmet eller inom landet, har däremot ökat kraftigt med anledning av det osäkra läget i världen. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö
LÄS ÄVEN
Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?
Vad har arbetsgivaren för ansvar för arbetsmiljöarbetet?
Så här kan du organisera ditt arbete och få en bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljö i förändrade tider – det här gäller för dig
Strukturera ditt arbetsmiljöarbete – vi har årshjulet du behöver!
Lagstadgade skyldigheter inom arbetsmiljö – just nu två mallar utan kostnad
Arbetsplatsolyckor – så kan du hantera dem
Lagstadgade dokument inom arbetsmiljö – vi har mallarna du behöver
Varför är det viktigt att upprätta en arbetsmiljöpolicy?
Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljöarbetet?
Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?
Är du förberedd inför Arbetsmiljöverkets inspektion?
Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?
Hur varmt får det vara på arbetsplatsen?
Arbetsmiljöhandboken – verktyget för en bättre arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö – så här fungerar det
Systematiskt arbetsmiljöarbete – så här fungerar det
Arbetsmiljö – Om böter och sanktionsavgifter
Vilka bestämmelser kan leda till böter respektive avgift?
Detta behöver du göra när en arbetsplatsolycka inträffar
Minska risken för arbetsskador – förbättra din arbetsmiljö
Förebygg hot och våld på arbetsplatsen
Hot och våld – vad gäller?
Minska dina kostnader – förebygg sjukdom och ohälsa på arbetsplatsen
Så här kan du jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete
Vem ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete?