VECKANS KRÖNIKA

Feberkontroll i dörren och avvisning vid misstänkt Covid-19-smitta?

Att riskera ett utbrott av Covid -19 på arbetsplatsen bekymrar säkert många arbetsgivare. De kortsiktiga konsekvenserna kan bli ganska omfattande med tillfällig nedstängning av arbetsplatsen, som skett på några ställen i Sverige. Ett alternativ som en del arbetsgivare har börjat snegla på är mätning av kroppstemperatur som en sorts inpasseringskontroll. Vi har alla sett bilderna från omvärlden där maskerade människor står med något som liknar en fartkamera och mäter temperaturen på människor som går in i lokalen. Får man som arbetsgivare i Sverige mäta kroppstemperaturen på sina anställda på detta sätt? Svaret är: Ja, men inte helt utan förbehåll och hur ska resultatet hanteras?

Lokalt kollektivavtal

Arbetsgivaren får utföra febertester på de anställda om det finns stöd i kollektivavtal eller enskilt avtal.  I detta avtal kan det vara på sin plats att även tydliggöra hur en person med feber och eller smittosymtom ska hanteras, exempelvis skickas till företagshälsovården för bedömning. Om en sådan överenskommelse finns utgör en vägran av febertest från arbetstagarens sida ett avtalsbrott vilken kan utgöra saklig grund för uppsägning.  Det är dock viktigt att poängtera att en arbetsgivare aldrig de facto kan tvinga en anställd att genomgå febertest. Febertester bygger alltså ytterst på frivillighet. 

Om det saknas en överenskommelse krävs det att en avvägning görs mellan arbetsgivarens intresse att febertesta anställda och arbetstagarens intresse av personlig integritet. Febertestet måste dessutom stå i rimlig proportion till det intresse som arbetsgivaren vill tillgodose, t.ex. förhindra smittspridning på arbetsplatsen. Om febertestet kan anses uppfylla ovanstående krav är arbetstagaren rent arbetsrättsligt skyldig att låta sig testas. Ytterst bygger dock testningen även här på frivillighet. Innan arbetsgivaren fattar beslut om att införa febertester bör en förhandling i frågan ske med berörda arbetstagarorganisationer. 

Arbetstagarens ansvar

Covid-19 är klassad som riskklass 3 på en 4 gradig skala. Den omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam. Därför är samhällets rekommendation att om en arbetstagare är sjuk ska denne hålla sig hemma för att inte smitta övrig personal på arbetsplatsen. För att understryka allvaret har samhället tagit på sig att delvis ersätta inkomstförlusten för första sjukskrivningsdagen, den så kallade karensdagen. Problemet uppstår om arbetstagaren inte anser sig vara sjuk men arbetsgivaren anser att arbetstagaren är sjuk eller sprider smitta. Vad gäller i dessa situationer? 

Arbetsmiljöansvar och sjukledighet

Till en början med bör det understrykas att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar vilket i detta fall innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att försöka förhindra och förebygga smittspridning på arbetsplatsen. En arbetsgivare får därför inte låta en anställd som är sjuk eller smittsam kliva in på arbetsplatsen. Å andra sidan är sjukledighet en rättighet (inte skyldighet) för den anställde vilket betyder att en arbetsgivare inte kan tvinga en anställd att vara sjukledig. Situationen blir därför något paradoxal för arbetsgivaren och inte helt lätt att hantera. 

Alternativ till sjukskrivning

Beträffande anställda som är att betrakta som tjänstemän är situation ofta något enklare eftersom det kan finnas möjligheter till hemarbete. En arbetsgivare kan normalt ensidigt beordra en tjänsteman att arbeta hemifrån under en kortare tid. En medarbetare med bekräftas smitta eller misstänkt smitta kan därför under en kortare tid tvingas att arbeta hemifrån (om möjligheter för detta finns). Under perioden utgår lön precis som vanligt. Hemarbete bör dock inte förekomma istället för sjukledighet dvs om den anställdes arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdomen bör den anställde istället vara sjukledig.

I de fall där hemarbete inte är möjligt kan arbetsbefrielse istället vara ett alternativ. Arbetsbefrielse innebär att den anställde får stanna hemma med full bibehållen lön. Arbetsgivaren kan således, med stöd i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, hindra en anställd med misstänkt sjukdom eller smitta från att komma till jobbet. Medarbetaren ska dock uppbära full lön för det fall att parterna är oeniga kring om den anställde är sjuk eller smittsam. 

Kan det vara brottsligt att smitta någon?

Den som bryter mot skyldigheter enligt smittskyddslagen kan göra sig skyldig till brott. Att smitta någon med en farlig sjukdom kan utgöra misshandel eller till och med grov misshandel. Inte bara att smitta någon uppsåtligen utan även smitta genom oaktsamhet kan utgöra misshandel. Alla i vårt land har en skyldighet förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder. En anställd som vet att denne är smittad eller misstänker sig vara smittad har en skyldighet att vidta åtgärder för att inte smitta andra. Sammanfattningsvis kan alltså en anställd göra sig skyldig till brott om denne kommer till arbetet och utsätter andra medarbetare för smitta. 

Som bekant för de flesta är brottsliga handlingar kopplat till arbetsplatsen grund för avsked. Detta kan vara lämpligt att ta upp för att motivera en anställd med Covid-19-symptom som propsar på att komma in på arbetsplatsen.

Michael Jensen arbetar som arbetsrättsjurist på Arbetsrättsbyrån MBL 11. En verksamhet som är helt specialiserad på att hjälpa arbetsgivare med arbetsrätt, i förväg i förebyggande syfte eller i efterhand vid tvister. 


VECKANS NYHET

Styrelsearbete – har du tagit del av vår styrelsehandbok?

Styrelsearbete kan vara både tidskrävande och komplicerat. Frågorna är många – när bör man ha en styrelse, hur tillsätter man rätt personer, hur mycket ska de ha i ersättning och hur ska det praktiska styrelsearbetet gå till?

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Corona
LÄS ÄVEN