VECKANS FRÅGA

Kan en arbetsmiljöuppgift delegeras?

Arbetsgivaren har alltid det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölagstiftningen följs. Vanligtvis representeras arbetsgivaren av den högste chefen i organisationen och denne har då ansvar för att arbetsmiljöansvaret verkställs i organisationen. 

I större organisationer har den högste chefen sällan möjlighet att personligen tillse att arbetsgivaren lever upp till sitt arbetsmiljöansvar. Det är därför nödvändigt att de arbetsmiljöuppgifter som krävs för att arbetsgivaren ska ha uppfyllt arbetsmiljölagens krav om att ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall” delegeras till dem inom organisationen som har störst möjlighet att förebygga ohälsa och olycksfall. 

Delegering handlar inte om att delegera arbetsmiljöansvaret utan att delegera en arbetsmiljöuppgift. Det är vanligt att chefer och annan arbetsledning har arbetsmiljöuppgifter som tilldelats dem antingen muntligen, skriftligen eller konkludent. Konkludent innebär i detta sammanhang att arbetsmiljöuppgiften ingår underförstått i personens arbetsuppgifter. Det ligger på arbetsgivarens högsta ledning att påbörja uppgiftsfördelningen. Därefter kan den som tilldelats en viss arbetsmiljöuppgift delegera den nedåt i organisationen. 

Högsta ledningen är alltid skyldig att bevaka att uppgiftsfördelningen fungerar i praktiken. En delegering sker alltid på den delegerandes risk och det är därför viktigt att delegeringen sker på ett korrekt sätt för att det straffrättsliga ansvaret ska följa med arbetsmiljöuppgiften. För att det straffrättsliga ansvaret ska överföras krävs att: 

  • det finns ett behov av delegering av arbetsuppgiften,
  • den som blir tilldelad arbetsuppgiften har de kunskaper och den information som krävs för att kunna utföra den och att
  • den som blir tilldelad arbetsmiljöuppgiften har befogenhet att agera inom området.


VECKANS NYHET

Strukturera nästa års arbete med hjälp av våra årshjul – nu får du ett utan kostnad!

Tycker du att det är svårt att hålla koll på hur du och dina anställda bör jobba för att det ska bli så korrekt och effektivt som möjligt? I så fall är du inte ensam. Som företagare behöver du vidta många åtgärder inom vitt skilda områden, och inte sällan är kunskaperna inom de olika områdena ganska låg.

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se några av dem. 

LÄS MER >
RELATERADE KATEGORIER
Arbetsmiljö