VECKANS KRÖNIKA

Arbetsjuridiken efter corona – vad gäller?

Under pandemin har vi snabbt förändrat arbetslivet. En ökad grad av digitalisering och krav på distansarbete har skapat ett förändrat arbetsliv och nya frågeställningar inom arbetsrätten. Några frågor som har väckts till liv är exempelvis:

  • Har anställda rätt att fortsätta arbeta hemifrån för att de vill det?
  • Behöver distansarbete regleras särskilt i anställningsavtal?
  • Vem ansvarar för tillkommande kostnader för hemmakontor?
  • Vad har hänt inom arbetsmiljöområdet nu när anställda varit hemma och det personliga mötet saknats?

Det kan vara klokt att redan här sätta ner foten. Det är arbetsgivaren som bestämmer när en återgång ska ske. Det är således företaget, genom sin arbetsledningsrätt, som har beslutanderätt i denna fråga. Givetvis påverkar även samhällets syn på när i tiden en återgång är lämplig, då vissa lagar och regleringar kommer att upphöra eller förändras när pandemin anses mindre skadlig. Hur som helst kan det vara lämpligt för alla arbetsgivare som har tillåtit hemarbete att klargöra hur den framtida arbetsplatsen förväntas vara utformad och organiserad. Detta kan förslagsvis göras i en policy.

Regleringar med anledning av pandemin

Det har kommit en hel drös med regleringar och lagstiftningar kopplade till den pågående pandemin. Några handlade om att minska smittspridning, till exempel genom att hjälpa till med ekonomiskaersätt ning till personer som är eller kan vara smittade (exempelvis genom att staten ersätter en del av den anställdes inkomstförlust vid sjukdom). Andra regleringar handlar om att minska belastningen på vården, exempelvis genom att kravet på läkarintyg togs bort. Det tredje området syftade till att ekonomiskt överbrygga effekterna av pandemin i drabbade bolag så att dessa finns kvar när pandemin lämnat oss. Detta gjordes exempelvis genom kompensation till företag som behåller personal som helt eller delvis skickas hem (korttidspermittering).

Vad gäller rent arbetsrättsligt i övrigt så har egentligen ingenting hänt. Det är samma regler, lagar och regleringar som tidigare men kanske behöver vi se dem i ett nytt ljus eller perspektiv.

Utstationering av arbetskraft

Det är fortsatt så att det svenska Utrikesdepartementets avrådan för icke nödvändiga resor till de flesta länder gäller. Detta kan vara viktigt att tänka på för er som har personal ni vill skicka ut i tjänsten och för er som har samtal med er personal om semesterresor.

Vanor och ovanor vi skaffat oss under pandemin

Hunden?

Kan en anställd som skaffat hund under pandemin kräva ändrade arbetstider eller att få ta med sig hunden till arbetet?

Svar: Arbetsgivaren bestämmer, men har att förhålla sig till arbetsmiljölagen som stadgar att:

”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.”

Barnen?

Många familjer har nog upplevt en ökad samvaro när en eller båda föräldrarna har arbetat hemifrån. Det kräver omställning och skapar nya utmaningar när återgång till arbetet sker. Det är arbetsgivaren som bestämmer, men har att förhålla sig till föräldraledighetslagen som utgör en inskränkning av arbetsledningsrätten. Nyblivna föräldrar har rätt att vara föräldralediga till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt. Detta gäller oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning eller inte. Rätten att vara föräldraledig finns från och med den anställdas första dag på arbetsplatsen. När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning.

För ett barn får föräldrarna 480 föräldrapenningdagar. Dagarna kan tas ut som hela eller delar av dagar fram till att barnet är åtta år eller senast har avslutat första skolåret (gäller för barn födda före 1 januari 2014). För barn som är födda 2014 och senare kan dagar tas ut som hela eller delar av dagar fram till att barnet fyller tolv år eller har avslutat femte skolåret.

Till detta ska läggas reglerna om vård av barn.

Arbetstiderna?

Vid hemarbete har arbetstiden för många varit flytande mellan privattid och arbetstid. Den minskade tiden för pendling har också för många gett både mer fritid och arbetstid. Kommer vi uppleva högre eller minskat effektuttag av vår arbetstid om eller när vi åter tar oss till kontoren? Hur kommer frågan om övertidsersättning att utvecklas?

Svar: Även här är det arbetsgivaren som bestämmer. Utgångspunkten är att en anställd ska stå till

förfogande på arbetsplatsen för att utföra arbete enligt arbetstidslagen (i genomsnitt 40 h per vecka), men annat kan vara avtalat med individen eller genom kollektivavtal.

Fortsatt hemarbete eller lite hemma och lite på arbetsplatsen?

Under de fortsatta rådande omständigheterna kan arbetsgivaren begära att medarbetare ska utföra sitt arbete hemifrån. Arbetsgivaren måste tillhandahålla arbetsverktyg och tillse att det är en tillräckligt god arbetsmiljö för medarbetarna. Arbetsgivaren bör i dialog hantera de frågor som uppstår. Om någon absolut inte vill arbeta hemifrån kan i första hand ledighetslösningar diskuteras, om det är möjligt ur verksamhetssynpunkt. Mot bakgrund av det ansträngda läget på grund av pandemin, kan arbetsgivaren ytterst beordra att arbete utförs hemifrån.

Om företaget väljer att övergå till att det ska arbetas deltid eller heltid hemifrån av andra skäl än pandemin behöver ni göra en riskbedömning inför en planerad förändring samt MBL-förhandla. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar att förebygga ohälsa och olycksfall gäller även vid distansarbete, och när det går över till mer permanent sådant (oavsett om det är arbetsgivarens ensidiga beslut eller man kommer överens) ökar behov och ansvar att förse medarbetarna med den utrustning som behövs för att skapa en bra hemarbetsplats.

Kan man kräva vaccinering?

Det är inte lätt. Man kan tänka sig situationer där detta krav finns; exempelvis för någon som i tjänsten har att passera massa landsgränser eller som ett krav för att exempelvis vårda vissa riskgrupper. Det kan då eventuellt bli relevant att se över behovet av omplacering eller i förlängningen en arbetsbristuppsägning.

Kan en anställd kräva att inte behöva arbeta från arbetsplatsen?

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och bestämmer var och hur arbetet ska utföras. Det innebär att en anställd inte kan vägra att inställa sig på arbetsplatsen utan att riskera arbetsrättsliga åtgärder. Det kan finnas en rätt till tjänstledighet om rätt till så kallad riskgruppsersättning föreligger.

Arbetsmiljöansvar från Arbetsmiljöverkets hemsida?

Stanna hemma om du är sjuk. Att stanna hemma om du känner dig sjuk och inte gå tillbaka till arbetet förrän du är helt frisk är den viktigaste åtgärden för att minska riskerna för smittspridning. Detta är fortsatt det viktigaste.

Håll avstånd och ha god ventilation. Att arbeta flera personer i en lokal med liten luftvolym, ökar risken att andas in andras utandningsluft, som kan innehålla smittämnen. För att ventilera bort eventuella smittämnen och andra föroreningar, måste ventilationen räcka till för antalet personer som arbetar i lokalen.

Förbättra hygien och städning. Förbättra handhygienen och tvätta händerna noggrant och ofta. Se till att det finns tvål, pappershanddukar och handsprit.

Säkerställ att alla lokaler städas ordentligt. Rengör beröringsytor såsom handtag, tangentbord eller handfat ofta.

Personlig skyddsutrustning behövs i vissa verksamheter.

Behöver ditt företag hjälp med dessa frågor? Tveka inte att kontakta oss på Arbetsrättsbyrån MBL11. Vi erbjuder bland annat en abonnemangstjänst som inkluderar VD/HR-stöd och arbetsrättslig rådgivning. Ring oss på 010-496 90 90 eller maila till info@mbl11.se om du vill veta mer.


VECKANS NYHET

Hög tid för budgetering – har du sett vår ekonomihandbok?

Har du upprättat en budgetplan för din verksamhet? Om inte så är det hög tid att göra det nu. En budget kan beskrivas som en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser, och ju mer du organiserar din ekonomiska situation, desto mindre behöver du oroa dig för den. I bästa fall kan tryggheten och stabiliteten som planeringen medför ge ditt företag möjlighet att utvecklas.

LÄS MER >

VECKANS TIPS

DokuMeras Företagarhandbok – så blir du en bättre företagare

Vill du bli en ännu bättre företagare? Vi tänkte väl det, och i så fall bör du beställa DokuMeras nyligen utgivna Företagarhandbok. I handboken får du konkreta tips och råd av oss i frågor som berör alla företagare, vare sig du vill följa lagstadgade krav, bli en bättre chef, upprätta avtal, motivera dina medarbetare, förbättra arbetsmiljön eller något helt annat.

LÄS MER >