VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Ersätts arbetsskador som uppstår i hemmiljö?

Just nu är det många som jobbar hemifrån i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. De flesta tänker nog inte på sitt hem som en arbetsplats, och som arbetsgivare är det lätt att tro att ansvaret för arbetsskador upphör så fort arbetstagaren befinner sig utanför den ordinarie arbetsplatsen, men som arbetsgivare är det viktigt att känna till att kraven i fråga om arbetsmiljö gäller oavsett var arbetstagarna utför sitt arbete. Trots detta har arbetstagare som skadar sig i hemmiljö i praktiken ett sämre skydd jämfört med om skadan skulle uppstå på den ordinarie arbetsplatsen. 

Vilket skydd har en arbetstagare som drabbas av arbetsskada?

Den som lider skada vill naturligtvis ha ersättning för den skada som uppstått, och idag omfattas cirka 90 procent av alla anställda i Sverige av kollektivavtalade försäkringar. Det innebär att man som arbetstagare är försäkrad via jobbet, och att man kan ha rätt till ersättning som man kanske inte känner till. 

Det skydd som arbetstagare omfattas av kallas för arbetsskadeförsäkring, och den kan något förenklat sägas vara indelad i två delar. Den första delen består av den lagstadgade försäkringen som handläggs av Försäkringskassan och som bland annat ersätter långvarigt inkomstbortfall. Den andra delen består av den kollektivavtalade försäkringen som regleras i avtalen PSA (statliga arbetsgivare), TFA (privata arbetsgivare) och TFA-KL (arbetsgivare i kommuner och regioner) och omfattar bland annat ersättning för vissa kostnader, inkomstbortfall och invaliditet. Den här typen av försäkring ersätter skada som inte täcks av den lagstadgade försäkringen. 

Fortsättningsvis är det endast den kollektivavtalade försäkringen som kommer att beskrivas. 

Vad krävs för att omfattas av arbetsskadeförsäkringen?

Försäkringen gäller för arbetsskador, dvs. om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet, ett olycksfall på väg till eller från arbetet eller om du får en arbetssjukdom. 

En förutsättning för att få ersättning ur arbetsskadeförsäkringen är alltså att skadan bedöms som arbetsskada, vilket i praktiken innebär att skadan måste ha ett samband med arbetet. De skador som inträffar på den ordinarie arbetsplatsen och inom arbetsområdet under vanlig arbetstid presumeras ha ett samband med arbetet. Denna presumtion gäller även för uppkomna skador som inte har med de sedvanliga arbetsuppgifterna att göra, så länge skadan uppstår på arbetsplatsen.  

Vad gäller för arbetsskador som uppstår i hemmet?

I princip ersätts även arbetsskador som inträffar i hemmiljö av arbetsskadeförsäkringen, men till skillnad från arbete på den ordinarie arbetsplatsen förutsätter sådan skada ett direkt samband med dina arbetsuppgifter. Det innebär att skadan måste uppstå när du utför dina arbetsuppgifter och att försäkringen inte gäller om du i största allmänhet skadar dig i hemmet, även om det sker under arbetstid. 

Arbetsskador som sker i hemmet är alltså ersättningsgilla om de har ett direkt samband med arbetsuppgifterna, men det är svårare att bevisa att skadan är ersättningsgill när skadan uppstår i hemmiljö. Arbetstagare omfattas inte av samma förmånliga presumtion vid skador som uppstår i hemmiljö jämfört med om samma skada skulle ha inträffat på den ordinarie arbetsplatsen. 

Hur kan arbetsgivaren förhindra arbetsskador? 

Som arbetsgivare måste du alltid bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att du behöver undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera risker. Hur ser den fysiska och organisatoriska arbetsmiljön ut? Hur kommunicerar du med dina medarbetare om den fysiska arbetsmiljön, exempelvis om ergonomi? Som arbetsgivare bör du informera dina medarbetare om vad som gäller i fråga om arbetsskador samt upprätta regler och rutiner för att minska riskerna för att arbetsskador uppstår i medarbetarnas hemmiljö. 

Hur kan arbetstagaren utöka sitt skydd? 

Med anledning av att skada som uppstår vid arbete i hemmiljö måste ha ett direkt samband med arbetsuppgifterna är det många typer av skador som faller utanför det ersättningsgilla skyddsområdet, vilket innebär att du som arbetstagare själv måste stå för kostnaderna för sådan skada. Som arbetstagare kan du därför behöva komplettera ditt försäkringsskydd, exempelvis med en olycksfallsförsäkring eller sjuk- och olycksfallsförsäkring. Om du redan har ett försäkringsskydd kan det vara klokt att se över omfattningen av skyddet, dels i fråga om belopp och dels i fråga om omfattning av skyddet. 

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se VECKANS NYHET

Så här coronasäkrar du arbetsplatsen steg för steg – vi har mallarna du behöver

Visste du att nya och hårdare coronarestriktioner började gälla tidigare denna vecka? De nya reglerna avser bland annat begränsade öppettider på restaurang, ensamätning i gallerior och krav på minskad trängsel i butiker och gym. 

LÄS MER >

VECKANS TIPS

Vill du veta mer om Företagspaketet? Hör av dig till Linda!

Visste du att DokuMera har tusentals olika mallar som inte bara hjälper dig att göra rätt, utan också att strukturera och effektivisera ditt arbete och arbetssätt? Vi har i tjugo års tid hjälpt flera tusen företag med avtal och andra viktiga dokument speciellt framtagna för företagandets många behov.

LÄS MER >