VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Hur ska en korrekt begäran om samtycke utformas?

Det är inte helt enkelt att utforma en korrekt begäran om samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Av förordningen framgår att ett samtycke är ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerade om att denne godkänner behandling av personuppgifter avseende honom eller henne.

Den registrerade kan exempelvis lämna sitt samtycke genom att kryssa i en ruta vid besök på hemsidan, genom val av inställningsalternativ eller genom någon annan förklaring eller något annat beteende som i sammanhanget tydligt visar att han eller hon godtar den avsedda behandlingen av sina personuppgifter. Tystnad, på förhand ikryssade rutor eller inaktivitet från den registrerades sida är däremot inte godtagbara sätt att lämna samtycke. Det är i detta sammanhang också viktigt att den registrerade förstår vad han eller hon lämnar sitt samtycke till och för vilket eller vilka ändamål som du avser att behandla personuppgifterna för. 

Om den registrerades samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som också rör andra frågor är det viktigt att lägga fram begäran om samtycke på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lättillgänglig form. Det innebär att en begäran om samtycke inte bör vara införlivad med eventuella allmänna villkor eller liknande. 

Det är viktigt att den registrerade kan lämna sitt samtycke frivilligt. Ett samtycke bör inte betraktas som frivilligt om den registrerade inte har någon genuin eller fri valmöjlighet eller om denne inte utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke. Vid bedömning av huruvida samtycke är frivilligt ska största hänsyn bland annat tas till huruvida genomförandet av ett avtal, inbegripet tillhandahållandet av en tjänst, har gjorts beroende av samtycke till sådan behandling av personuppgifter som inte är nödvändig för genomförandet av det avtalet. Det innebär att den registrerade inte ska behöva tvingas lämna sitt samtycke för att kunna använda en tjänst, om samtycket faktiskt inte är nödvändigt för att kunna använda tjänsten. 

Slutligen är det viktigt att använda ett klart och tydligt språk när begäran utformas. 

Vill du veta mer om hur ett samtycke ska utformas, eller behöver du hjälp med att granska befintliga begäranden eller utforma nya? Ta gärna kontakt med mig, så hjälper jag dig vidare.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

Lagstadgade krav – uppfyller du alla?

Har du en eller flera anställda i företaget? I så fall är du väl medveten om att det finns mycket att tänka på. Du har många skyldigheter att uppfylla enligt lag, men du har också en lång rad andra viktiga frågor att tänka på. Varför inte passa på att se över dessa med hjälp av vår mall om lagstadgade krav?

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >