VECKANS FRÅGA

Juristen svarar: Enkla och löpande skuldebrev – vad är skillnaden?

Det finns flera olika former av skuldebrev. De vanligaste formerna är enkla respektive löpande skuldebrev. Reglerna om skuldebrev finns i lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen). Vad ett skuldebrev är framgår inte av lagen, men det är fråga om en skriftlig handling, i vilket en viss person utfäster sig att betala ett penningbelopp. Innehavaren av ett skuldebrev kan därför kräva den betalningsskyldige (gäldenären) på pengar vid uppvisande av skuldebrevet.

Vad används skuldebrev till? 

Gäldenären kan utfärda ett skuldebrev som betalning, till exempel för ett penninglån eller för köp av en vara. Gäldenären överlämnar därefter skuldebrevet till borgenären (den som har rätt till gäldenärens prestation). Med hjälp av skuldebrevet kan borgenären enkelt bevisa att gäldenären häftar i skuld till borgenären. Av skuldebrevet kan de närmare detaljerna för betalning framgå, till exempel eventuell ränta på kapitalbeloppet samt tid för betalning. Om gäldenären gör en avbetalning enligt skuldebrevet har denne i de allra flesta fall rätt att anteckna detta på skuldebrevet. När gäldenärens skuld är slutreglerad har gäldenären rätt att få tillbaka skuldebrevet av borgenären.

Indelningen i enkla och löpande skuldebrev 

Ovanstående kan sägas gälla för såväl enkla som löpande skuldebrev, men det finns vissa betydelsefulla skillnader mellan de båda formerna. Det är vem som är angiven som borgenär i skuldebrevet som avgör om det är fråga om ett enkelt eller ett löpande skuldebrev. 

Enkla skuldebrev är sådana som är utställda ”till viss man”, det vill säga till en viss namngiven person. Två eller fler personer tillsammans kan också vara angivna som borgenärer. Det är ändå fråga om ”viss man”. Inom begreppet faller givetvis även kvinnor. Även företag kan vara angivna som ”viss man”.

Löpande skuldebrev däremot kan vara av två slag: orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Med orderskuldebrev avses att en viss person är namngiven med tillägget ”eller order”. Innehavarskuldebrev däremot är ställda till innehavaren av skuldebrevet.

Såväl enkla som löpande skuldebrev får överlåtas. Med det menas att borgenären har rätt att sälja, ge bort eller pantsätta skuldebrevet till en ny borgenär. Den mest betydelsefulla skillnaden mellan enkla och löpande skuldebrev är att de senare, men inte de förra, är avsedda för att överlåtas. Löpande skuldebrev representerar värden, som dessutom oftast löper med ränta. Det är således fråga om handlingar av värdepapperskaraktär som oftast används som handelsvaror på den finansiella marknaden. Anledningen till att borgenären vill överlåta ett löpande skuldebrev kan vara att denne behöver pengar, kanske för att satsa dem i annan egendom, eller så har borgenären blivit erbjuden ett bra pris i förhållande till risken för att inte få betalt enligt skuldebrevet. 

Enkla skuldebrev fungerar däremot främst som ett skulderkännande, det vill säga ett bevis på att gäldenären häftar i skuld till borgenären. Det är tillåtet att överlåta enkla skuldebrev, men de är inte avsedda för överlåtelse. 

Skuldebrevslagens bestämmelser tillämpas inte endast på skuldebrev. Bestämmelserna om enkla skuldebrev tillämpas även på fordringar och förmögenhetsrättsliga rättigheter i största allmänhet, till exempel leverantörsfakturor, avbetalningskontrakt och muntliga fordringar.

Vilken form av skuldebrev bör användas? 

Något förenklat utfärdas löpande skuldebrev till borgenärens fördel. Detta återspeglar sig i skuldebrevslagens bestämmelser om invändningsrätt. Dessa innebär i korthet att gäldenären i de allra flesta fall är skyldig att betala till den som har förvärvat skuldebrevet. Detta gäller oavsett om gäldenären har rättsliga anspråk mot den ursprungliga borgenären. Detta hänger samman med att löpande skuldebrev är avsedda för att överlåtas mellan olika borgenärer. Gäldenärens rättigheter mot en ny förvärvare av skuldebrevet är mycket begränsade. 

Den omvända situationen kan sägas gälla för enkla skuldebrev. Gäldenären kan inte, om inte annat avtalats, försättas i en sämre rättslig position genom borgenärens överlåtelse av skuldebrevet. Gäldenären kan med framgång göra samma invändningar gällande mot en ny förvärvare av skuldebrevet som mot den ursprungliga borgenären. Om gäldenären har rättsliga anspråk mot den ursprungliga borgenären, till exempel att det är fel i den köpta varan, kan detta anspråk även göras gällande mot förvärvaren av skuldebrevet, även om förvärvaren inte känner till felet. Enkla skuldebrev kan därför sägas vara mer förmånliga för gäldenären. 

Den som förvärvar ett enkelt skuldebrev måste vara beredd på att gäldenären kan ha rättsliga invändningar mot betalningskravet. Dessa invändningar avser oftast omständigheter som gäller mellan gäldenären och den ursprungliga borgenären. Dessa invändningar blir dock även bindande för den som senare förvärvar skuldebrevet från den ursprungliga borgenären. Detta gäller som sagt inte för löpande skuldebrev, och det är av denna anledning som enkla skuldebrev är betydligt mer förmånliga för gäldenären än vad löpande skuldebrev är.

Erik Rosqvist

Erik är jurist och driver Recollecta Juridik, där han bistår mindre och mellanstora företag i juridiska frågor. Erik hjälper regelbundet DokuMeras kunder i olika juridiska ärenden, och du som har vår tjänst Företagspaketet kan kontakta honom genom DokuMeras Frågeservice. 

erik.rosqvist@recollecta.se

www.recollectajuridik.se 


VECKANS NYHET

När anställningen upphör – här är mallarna du behöver

När en anställning upphör finns det mycket du måste hålla koll på som arbetsgivare, bland annat eftersom det kan bli mycket kostsamt att skilja en arbetstagare från sin anställning på ett otillåtet sätt. 

LÄS MER >

NYTT PÅ DOKUMERA

Nya mallar på DokuMera

Vi upprättar ständigt nya mallar inom olika områden för att göra ditt arbete både enklare och effektivare. Just nu har vi flera nya mallar inom olika områden. Klicka här för att se våra senast publicerade mallar. 

LÄS MER >